DOKUMENTY STAROPOLSKIE
Z ARCHIWUM PROF. STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO
(W zbiorach Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu)
opracowała: Agnieszka Knychalska

 

W zbiorach Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu znajdują się ciekawe dokumenty staropolskie wchodzące w skład Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego (1884-1945), znanego antropologa i etnologa. W skład zespołu dokumentów staropolskich wchodzi 15 jednostek sygnaturowych. Dokumenty te stanowią zapewne zaledwie fragment zbioru materiałów do przygotowywanej przez St. Poniatowskiego monografii Rusi Litewskiej o różnej prowieniencji, która wraz z częścią materiałów naukowych Profesora trafiła do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego po II wojnie światowej. Obecnie dokumenty staropolskie zostały uporządkowane w układzie problemowo-chronologicznym, ale zachowane zostały okładki dawnego podziału w formie osobnej jednostki.
W skład dokumentów staropolskich z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego wchodzi przede wszystkim ciekawa kolekcja akt majątkowych, aktów notarialnych, poświadczeń i innych dokumentów o charakterze prawnym. W przeważającej części są to wypisy w ksiąg grodzkich, ziemskich, trybunalskich i innych, potwierdzone podpisami świadków, sporządzających je urzędników i opatrzone urzędowymi pieczęciami. Dokumenty te, datowane na XVII- XIX wiek mogą stanowić ciekawe źródło do poznania stosunków własnościowych i majątkowych Rusi Litewskiej, mogą również stanowić cenne źródło do badań nad mentalnością i kulturą mieszkańców. Dokumenty te są ułożone według miejscowości i ich właścicieli w poszczególnych jednostkach inwentarzowych. Szczególnie wartościowe są materiały dotyczące dóbr Mołowidy w powiecie słonimskim, w tym inwentarze i sumariusze od XVII do poł. XIX wieku, dokumenty dotyczące dóbr Lachowicze w powiecie pińskim oraz innych miejscowości na Rusi Litewskiej jak Kołbowo, Krzywobłoty, Ostrów, Raczkiewicze, Aleksandrów, Boćki, Dworce, Kusin, Łopienica Mała, Roś, Wiszowa, Wołkowysk i wiele innych. Obecnie miejscowości te znajdują się na terytorium Polski, Litwy i Białorusi.
Osobną kategorię dokumentów stanowią pamiętniki i relacje dotyczące życia codziennego na Podlasiu i Królestwie Polskim z XIX wieku, z czego dwie relacje są unikatowe. Interesujące są wspomnienia z 1850 r. Michała Ostromęckiego z podróży z Łomży do Krakowa, w których autor zawarł wnikliwą analizę zwyczajów chłopskich z terenów Królestwa Polskiego oraz interesująco zanalizował wpływ mentalności chłopskiej na formowanie się w tym czasie warstwy robotniczej. Innym ciekawym pamiętnikiem jest relacja NN o okolicznościach towarzyszących zniesieniu pańszczyzny w 1861 roku na terenie Podlasia i Białostocczyzny i przebiegu powstania styczniowego w wymienionym obszarze. Autor relacji jest nieznany, jednakże z treści pamiętnika jak i proweniencji ( autograf opatrzony jest pieczątką „Z księgozbioru Z. Glogera) jak i dopisku samego St. Poniatowskiego można przypuszczać, ze autorem mógłby być Jan Gloger (1812-1884), ojciec Zygmunta Glogera, znanego historyka i etnografa.
Ponadto w kolekcji dokumentów staropolskich St. Poniatowskiego znajdują się liczne dokumenty gospodarcze jak instruktaże gospodarcze, materiały dot. kwestii włościańskiej, korespondencja ekonomiczna, supliki, pozwy, materiały dot. transportu rzecznego na Litwie w XVIII w., materiały genealogiczne, taryfy podatkowe i inne.
Dla genealogów dokumenty staropolskie z Archiwum mogą stanowić cenne źródło dla poznania powiązań rodzinnych i majątkowych przede wszystkim rodzin Kiersnowskich, Bęklewskich i Wojniłłowiczów i Bakanowskich, ale także rodzin z nimi spokrewnionych lub sąsiedzkich. Ze względu na rosnące zainteresowanie badaniami genealogicznymi w trakcie opracowania dokumentów zdecydowano się na szczegółowe wymienianie występujących w formie podpisów nazwisk.
Dokumenty staropolskie Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego powstawały w okresie od 1620 (najstarszy) do 1893 roku (najpóźniejszy datowany dokument), sporządzone są w jęz. polskim, staro białoruskim, rosyjskim i niemieckim. Są to oryginały i kopie współczesne dokumentów wydawanych dla potrzeb stron procesowych z kancelarii sądów grodzkich i ziemskich, autografy wspomnień i relacji. Na niektórych dokumentach zachowały się urzędowe i prywatne pieczęcie lakowe lub papierowe. Dla potrzeb opracowania i udostępnienia zbioru dla szerokiego grona odbiorów dokonano spisu materiałów na podstawie instrukcji wydawniczej z 1952 roku z uwzględnieniem oboczności pisowni przy tłumaczeniach z języka obcego. W opisach jednostek tam, gdzie to było możliwe, dokonano identyfikacji nazwisk i miejscowości. Również, ze względu na specyfikę Archiwum, wyjątkowego w zbiorach Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, zdecydowano się na opublikowanie opisów szczegółowych zawartości Archiwum. Do opisu inwentarzowego dołączony został indeks nazwisk i miejscowości geograficznych wymienionych w dokumentach staropolskich Archiwum.

Wykaz jednostek dokumentów staropolskich z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego:
385/1 XIX w. O pośrzednikowstwie (!). [Wspomnienia NN o okolicznościach zniesienia pańszczyzny w 1861 r. w powiecie bielskim guberni grodzieńskiej]. S. 90.
381/2 1850-1896. Materiały dotyczące rodziny Ostromęckich. S.78.
381/1 1846. Uwagi niektóre ekonomiczne z memoriału JW. Tomasza Umiastowskiego, b. prezydenta Sądu Głównego Wileńskiego, skopiowane 1835 roku novembra 2 dnia. S.42.
381/3 XIX w. Dziennik korespondencyjny. S. 222.
385/2 1866-1872. Materiały różne Czesława Ławrynowicza. S. 202; 56.
384/1 1798 –1845. Papiery osobiste rodziny Kiersnowskich. S.60.
382/1 1651 –1863. Inwentarze, sumariusze i inne dotyczące dóbr Mołowidy w powiecie słonimskim S. 138.
384/2 1652 –1839. Papiery Kiersnowskich dotyczące dóbr Mołowidy w pow. słonimskim. S. 160.
384/3 1714- 1740. Papiery różne Wojniłłowiczów i rodzin spokrewnionych. S. 72.
380/1 1769 –1823.Papiery osobiste Bęklewskich. S. 30.
380/2 1765-1827. Papiery Bęklewskich dotyczące dóbr Lachowicze w powiecie pińskim. S.200.
382/2 1620-1803. Materiały różne dotyczące stosunków własnościowych różnych miejscowości na Rusi Litewskiej
383 1647-1869.Zbiór materiałów różnych gospodarczych dotyczących miejscowości na Rusi Litewskiej. S. 318.
386 1758-1862. Materiały różne z archiwum Stanisława Poniatowskiego. S.144.
385/1 Pol. 1870-1893. 34 x 21,5 cm i mniej. Autograf, fotografie. S. 90.
O pośrzednikowstwie (!)
[Wspomnienia NN o okolicznościach zniesienia pańszczyzny w 1861 r. w powiecie bielskim guberni grodzieńskiej]
Stan włościaństwa i typy poddaństwa chłopów w okresie od Rzeczypospolitej szlacheckiej do zaboru rosyjskiego. Ogłoszenie ukazu carskiego z 19 II 1861r. o zniesieniu pańszczyzny na terenie Imperium Rosyjskiego. Demonstracje chłopskie w majątku Zabłudów i odmowa chodzenia na pańszczyznę, pacyfikacja demonstrantów przez wojsko rosyjskie. Wybory do gmin wiejskich. Wybór autora na pośrednika z gminy Rudka w powiecie bielskim podlaskim – mediatora między gromadami chłopskimi a administracją rosyjską. Agitatorzy chłopscy z terenów Królestwa Polskiego, „leśnicy”. Postulaty chłopów rudzkich i pacyfikacja demonstracji chłopskiej w Rudkach. Opis zajść w Koszance w powiecie bielskim. Polityka władz rosyjskich przy wprowadzaniu zniesienia poddaństwa na Białostoczczyźnie i zach. guberniach Rosji. Ogłoszenie żałoby narodowej w 1862 r. Sylwetka chłopskiego przywódcy z powiatu bielskiego Michała Dziedzi. Formy chłopskiego protestu: procesje i pielgrzymki ludowe. Wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim, jego wpływ na ziemiaństwo i chłopów w Rudkach. Starcie chłopów rudzkich z Kozakami 2 II 1863 r . Antypolska polityka władz rosyjskich wobec kwestii włościańskiej. Stan wojenny w powiecie bielskim i zajęcie Rudek przez powstańców. Sylwetka Boreyszy rosyjskiego naczelnika powiatu bielskiego i jego antypolska polityka w powiecie. Aprowizacja powstańców u chłopów na Podlasiu i Białostoczczyźnie. Zakończenie powstania, wysyłka chłopów na Sybir i przymusowe osadnictwo w tajdze syberyjskiej.
Na niektórych stronach pieczęcie: „Z księgozbioru Z. Glogera”.
Na s. 1 notatka ręką S. Poniatowskiego: „Ofiarowany przez Kazimierę Glogerową ż. Zygmunta śp. Federowskiemu”.
Zał. 2 fotografie:
1.Dwór w Ihnatyczach 1893 s. 81-82; na s.79 notatka Aleksandra Jelskiego dot. historii stosunków własnościowych majątku Ihnatycze.
2. Dwór w Dudziczach, ganek ogrodowy 1893 s. 87-88; na fotografii: Michał Jelski (brat Aleksandra), skrzypek, jego żona Maria z Baranowskich i córka Zofia.

Na s. 85 notatka Aleksandra Jelskiego o historii Dudzicz; na s. 87 notatka ręka S. Poniatowskiego o Józefie Poniatowskim i kampanii moskiewskiej 1812 roku.

381/2 Pol. 1850- 1896. 32 x 20,5; 42,5 X 29,5 cm. Autograf. Woluminów 2. S. 78.
Materiały dotyczące rodziny Ostromęckich

1. Dziennik osobisty z podróży Michała Ostromęckiego datowany od 4 lutego do 25 lipca 1850 roku s. 49.
Wyjazd z Łomży do Warszawy. Wrażenia z podróży na trasie Warszawa – Ozorków – Fałków. Opis strojów i obyczajów chłopów wsi mazowieckiej. Wyjazd i pobyt w Gorzkowicach, stosunki włościańskie i majątkowe okolicy. Wyjazd do Częstochowy. Opis klasztoru jasnogórskiego i pątników z centralnej Polski, wkład Częstochowy w utrzymanie nastrojów patriotycznych wśród narodu polskiego. Zwiedzanie zamków w Jurze Krakowsko –Częstochowskiej: Olsztyna, Mirkowa, Ojcowa i Pieskowej Skały. Opis zwyczajów chłopskich z Jury, porównanie z chłopami z okolic Łomży. Zwiedzanie kopalni w Dąbrowie Górniczej, obserwacja zwyczajów chłopskich i robotniczych. Wyjazd do Olkusza, opis historii i wyglądu miasta, wrażenia z wycieczki do kopalni srebra w Olkuszu i zwiedzania fabryk olkuskich. Wyjazd do Krakowa.

2. Księga przychodów i wydatków Walerego Ostromęckiego, syna Michała, plenipotenta Marii Branickiej z Białocerkwi s. 51-76.
Księga zawiera wpisy z datami: 1 I – 3 III; 10 – 30 V 1896 s. 51-76.
Zał. karta „Wygrane i przegrane w karty” s. 77-78.
Na s.48 notatka NN: Pisał Ostromęcki, plenipotent Lubeckich i Pusłowskiego, zał. fragment notatki: „Gołuchowski” s. 49-50.


381/1 Pol.1835. 22 x 19 cm. Autograf. S.II, 42. Zeszyt.

Uwagi niektóre ekonomiczne z memoriału JW. Tomasza Umiastowskiego, b. prezydenta Sądu Głównego Wileńskiego, skopiowane 1835 roku novembra 2 dnia.

Na s. 40 podpis. Kazimierz Umiastowski.

381/3 Pol., franc., niem. XIX w. 21,5 x 16,5 cm. Autograf. S. 222.

Dziennik korespondencyjny b.d. s. 222.

Dziennik zawiera bruliony listów NN zarządcy majątku Szczuczyn (Litewski) w powiecie lidzkim, własności Marii hr. Scipion del Campo, żony ks. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu w Królestwie Polskim.

Listy głównie o treści gospodarczej i ekonomicznej.
Dziennik prowadzony kilkoma rękami.

385/2 Pol.1866-1872. 34 x 22, i mniej. Brulion, druk. Tomów 2, zeszytów 5. S. 202; 56.

Materiały różne Czesława Ławrynowicza.
Tom I. Zeszyty z notatkami Cz[esława] Ławrynowicza z lat 1866-1872.
1. Zeszyt z notatkami za rok 1866, pisany w Stefanowie w powiecie sokólskim podlaskim s.1-20.
2. Zeszyt z notatkami za rok 1867, pisany w Teresinie s. 23-152.
3. Zeszyt z notatkami za rok 1868 i 1872, pisany w Teresinie i Hermanowie s. 153 -178.
4. Zeszyt z notatkami za rok 1872 w Żabieniewie s. 179-202.
Tom II. „Historia pana Marcina”. Z odnalezionych pamiętników przez Cz. Ławrynowicza s. 56.
Zeszyty zawierają bruliony listów do różnych osób, w tym m. in do S. Kopczyńskiej s. 27. - NN Karola s. 51-54; 69-72. - F. Asenhard s. 91-94. - NN Kochanowski s. 117-120. – Projzwidzki [?] s. 129-136.
Na s.147-150 brulion kontraktu Feliksa Żórawskiego, właściciela folwarku Lubomiera pod Włocławkiem a Julianem Kochanowskim o rok służby w charakterze rządcy.
Na s. 169- 171 brulion skargi do komisarza cyrkułu w Warszawie Feliksa Suszczakowskiego i Anny Komorowskiej 1872.
Na s. 172 brulion pisma Julii Markiewiczowej do Generała Oberpolicmajstra Miasta Warszawy 1872.
Na s.177 brulion pisma Marianny Bredier do Generała Oberpolicmajstra Miasta Warszawy 1872.

384/1 Pol., ros. 1798 –1845. 36 x 22,5 cm i mniej. S. 60.
Papiery osobiste rodziny Kiersnowskich
1. Kiersnowski Michał
a) Nominacja na namiestnikostwo chorągwi husarskiej WKL 1790. Kredens od Jana Wołodkowicza, podkomorzego nadwornego WKL, rotmistrza kawalerii [kopia 1798] s. 1-4.
b)Plenipotencja Michała Kiersnowskiego dla Józefa Kiersnowskiego 1820 s. 5-10; podpis.; Michał Edward Kiersnowski; Antoni Lisowski; Nikodem Kiersnowski; Wincenty Korczyc [?]; Józef Płoński. Zał. regestr wydanych pieniędzy s. 11-12.
2. Józef Kiersnowski
a) Rejestr ruchomości po zeszłym Józefie Kiersnowskim a inwentarzem opiekuńczym objęty i po oddzieleniu dla Michała Kiersnowskiego do sukcesorów tegoż Józefa należących roku 1820 Junii dnia 25 sporządzony s. 15-26.
b) Pozew przed sąd ziemski słonimski Stefana Olędzkiego przeciw Joachimowi Nielubowiczowi adwokatowi i plenipotentowi nieletnich spadkobierców Józefa Kiersnowskiego 1825 s. 27-30; podpis. Grzegorz Czepiechowski.
3. Różni:
a) Rozliczenie kredytowe Michała Bernowicza, Franciszka Abramowicza, Franciszka Kozakiewicza, Wincentego Bułhaka i Franciszka Hrychiewicza z Markiem i Teresą z Kamińskich Kiersnowskimi 1803 s. 31-42; podpis. m.in. Michał Kumit[ui]rz, sędzia; Ignacy Pęcławski; Symen Jabłoński.
b) Pozew Kiersnowskich przeciwko kredytobiorcom 1825 s. 43-46.
c) Rejestr papierów w sprawie exdywizorskiej od opiekunów JP Kiersnowskich 1826 s. 47-48; podpis.; Adam Nielubowicz; Józefat Lipski, prezydent sądu.
e) Zaświadczenie dla NN od Adama Kiersnowskiego1845 s. 49-52.
4. Korespondencja:
Józefat Lipski do NN 1827 s. 53-56. – Kiersnowscy do NN b.d. s. 57-60.

Na s. 4 wypis z ksiąg grodzkich powiatu rosieńskiego; pieczęć sucha s. 26; pieczęć lakowa urzędowa s. 46.

382/1 Pol. białoruski. 1651 –1863. 36 x 22,5 i mniej. S. 138.
Inwentarze, sumariusze i inne dotyczące dóbr Mołowidy w powiecie słonimskim
1. Inwentarz wsi mołowidzkich w województwie nowogrodzkim w związku ze sprzedażą Maciejowi Bakanowskiemu, staroście wileńskiemu przez Aleksandra Szemeta, podkomorzego wileńskiego i Aleksandrę Świeykowską, chorążankę nowogrodzką 1651 s.1-8; podpis. Krzysztof Makowiecki, pisarz; Aleksander Kazimierz Szemet; Aleksandra z Świeykowskich Szemetowa; Stanisław Olszewski.
2. Inwentarz folwarku Mołowidy przekazanego testamentem Jana Bakanowskiego, horodniczego nowogrodzkiego cerkwi i klasztorowi Bazylianów w Bytowie 1712 s. 9-16; podpis.; Ludwik Maluszycki, podstarości nowogrodzki; Józefat Jachimowicz, ekonom.
3. Inwentarz dóbr Mołowidy sporządzony dla Bazylianów klasztoru byteńskiego 1799 s. 17-28; podpis.; Kazimierz Czechowicz, Jakub Przecławski, sędziowie ziemscy powiatu słonimskiego.
4. Weryfikacja pretensji szczególnych i ogólnych włościańskich oraz pretensji od samych dziedziców dóbr mołowidzkich do JW Jerzego Bęklewskiego, starosty lachowickiego zastosowanych a do zdefiniowania pod wyrok sądu exdywizorskiego 1803 s. 29-44; podpis. Michał Kuniewicz, pisarz grodzki.
5. Rejestr pretensji Jerzego Bęklewskiego do Kiersnowskich i włościan mołowidzkich 1804 s. 45-48; podpis. Michał Kuniewicz; Symen Jabłoński.
6. Rewizyjna skazka (wykaz ludności sporządzony po rewizji) powinności wsi Mołowid i Skorynek dla Jana Kiersnowskiego po nabyciu spadku 1811 s. 49-58; podpis. Józefat Stabrowski.
7. Inwentarz z podaniem folwarku części Mołowid przy wypuszczeniu posesji panu Łukaszowi Soroce, komisarzowi sporządzony i opisany 1811 s. 59-70; podpis. Jerzy Bęklewski; Ł[ukasz] W. Soroka.
8. Inwentarz majętności Mołowidy roku 1816 s. 71-82; podpis. Karol Minkowski.
9. Rewizyjna skazka folwarku Skorynki w dobrach mołowidzkich wystawiona dla Jerzego Bęklewskiego 1816 s. 83-94. Zał. spis powinności poddanych mołowidzkich ze wsi Kurynki i ich majątku 1816 s. 95-98; podpis. Wincenty Solubnicz; Franciszek Tur.
10. Raport dla sądu guberialnego z opisaniem wydatków na budowę pałacu w Molowidach 1842 s. 99-106.
11. Skazka mołowidzka 1863 s. 107-126; podpis. Julian Piotrowicz, superior klasztoru bazylianów bytowskich. Zał. odpowiedź bazylianów na pretensje sukcesorów Kiersnowskich 1863 s. 127-138; podpis. Cyryl Grekowicz, starszy zakony bazylianów klasztoru bytowskiego.

Kopia z ksiąg grodzkich nowogrodzkich: poz.1.
Pieczęć sucha s. 4 , pieczęć lakowa s. 8.

384/2 Pol., białoruski, ros. 1652 –1839. 34 x 22,5 cm i mniej. S. 160.
Papiery Kiersnowskich dotyczące dóbr Mołowidy w pow. słonimskim
1. List Zygmunta Przecławskiego do Bazylego Bakanowskiego o wydanie skradzionej krowy w Mołowidach 1652 s. 1-4.
2. Pozew sądowy na sąd nowogrodzki Bazylego Bakanowskiego przeciw Zygmuntowi Przecławskiemu 1653 s. 5-8; podpis. Kazimierz Przeździecki, woźny nowogrodzki, Jan i Paweł Orłowscy.
3. Skarga na rokach nowogrodzkich Bazylego Bakanowskiego, podstolego smoleńskiego na Zygmunta Przecławskiego, podstarościego słonimskiego o wyrąb lasu w puszczy mołowidzkiej1654 s. 9-10.
4. Dekret ziemi nowogrodzkiej w sprawie Bazylego Bakanowskiego z Zygmuntem Przecławskim o dissydiencje[?] puszczy mołowidzkiej 1654 s. 11-18.
5. Proces Bazylego Bakanowskiego z Zygmuntem Przesławskim o napaść w karczmie mołowidzkiej przez włościan z Ostrowa 1654 s. 19-22.
6. Przyznanie prawa sprzedażnego dóbr Mołowidy od Bęklewskich Jundziłłowi 1796 s. 23-30; podpis. Franciszek Kobyliński, rejent; Joachim Czeczott, mostowniczy słonimski; Wincenty Strawiński, sędzia ziemski słonimski; Adam Jeśman; Michał Mikulski; Jan Kanty Remberowicz, rejent.
7. Wyciąg w protokołu egzekucyjnego z powództwa Jerzego Bęklewskigo przeciwko Markowi i Józefowi Kiersnowskim i bazylianom bytowskim 1804 s. 31-50; podpis. Marcin Tur, ujezdny słonimski; Adam Edward Ratyński, sędzia słonimski, chorąży WKL. Na s. 49 zapis Ignacego Nielubowskiego, regenta słonimskiego o oświadczeniu Teodora Szadolińskiego 1829.
8. Wypłata odszkodowania za wyrąb lasu w Mołowidach wystawiona przez Jana Kiersnowskiego, stolnika słonimskiego 1813 s. 51-58; na s. 52-53 potwierdzenie urzędowe transakcji, podpis. Feliks Górski, regent.
9. Asekuracja Michała Kiersnowskiego dla brata Józefa ponownego działu majątku Mołowidy po przejęciu schedy po bracie Walerym 1816 s. 59-62; podpis. Michał Kiersnowski; Tadeusz Czeczott, sędzia grodzki piński; Walerian Kiersnowski.
10. Kopia oświadczenia Jerzego Protasewicza, asesora sądu ziemskiego słonimskiego w sprawie Karoliny Siemakowej przeciw Michałowi i Józefowi Kiersnowskim o wypłatę zabezpieczonych na Mołowidach sum 1819 s. 63-66. Zał. fragment brulionu s. 67-68.
11. Wyciąg z Sądu Głównego 2 Departamentu Guberni Litewsko-Grodzieńskiej wyroku w sprawie Jerzego Bęklewskiego przeciwko Janowi Kiersnowskiemu, staroście witebskiemu i Teresie Kiersnowskiej o odstąpienie części majętności Mołowid lub spłatę zaległej pożyczki 1822 s. 69-72.
12. Pozew Stefana Olędzkiego, starosty ruwelskiego [?] przeciwko Michałowi, Józefowi, Edwardowi i Ludwikowi Kiersnowskim o zabezpieczenie sum pożyczonych na majątku Mołowidy 1823 s. 73-80; podpis. Onufry Brzozowski, pisarz ziemski wołkowyski.
13. Asekuracja Aleksandra Olędzkiego z pokwitowaniem części sum z Mołowid 1824 s. 81 -84; podpis. Antoni Świeżyński, prezydent sądu słonimskiego. Zał. kwit Świeżyńskiego za pańszczyznę tradycyjną z części Mołowid zajętych przez [Aleksandra] Olędzkiego w majątku Kiersnowskich 1824 s. 85-86.
14. Pozew do sądu ziemskiego grodzieńskiego Antoniego Grodeckiego przeciw Jerzemu i Adamowi Bęklewskim o wypłatę długu z majątku Mołowidy 1824 s. 87-90; podpis.; Andrzej Justyński, woźny; Ignacy Nielubowicz, regent słonimski.
15. Kwit Aleksandra Olędzkiego z wypłaty procentów Zofii Rautowej z majątku Mołowidy, matki Józefa Kiersnowskiego 1825 s. 91-94.
16. Plenipotencja Stefana Olędzkiego dla Aleksandra Olędzkiego, podkomorzego wołkowyskiego do pobierania opłat z Mołowid na poczet zasądzonych sum 1825 s. 95-98; podpis. Stanisław Chodorowicz, regent powiatowy.
17. Wyciąg z dekretu sądu podkomorskiego Sądu Głównego Litewskiego Wileńskiego II Departamentu w sprawie zabezpieczenia sum Bogumiły z Brunnowów Syruciowej na majątku Kiersnowskiego Józefa 1827 s. 99-102; podpis.; Józefat Lipski, rezydent; Paweł Weryka, regent; Teodor Jusznicewicz; Bogumiła Syruciowa; Antoni Syruć; Jan Kiersnowski; Michał Edward Kiersnowski; Julian Michał Kiersnowski. Zał. pozew sądowy dla Nikodema Kiersnowskiego, opiekuna prawnego małoletnich spadkobierców Józefa Kiersnowskiego 1827 s. 103-106; podpis Jakub Krawuwicz, woźny sądowy słonimski.
18. Pozew do sądu grodzkiego słonimskiego Władysława Jundziłła przeciwko spadkobiercom Józefa Kiersnowskigo o rozgraniczenie dóbr Johalin i Mołowidy 1827 s. 107-110; podpis. Wincenty Gumowski. Zał. projekt do rozwiązania sporu o Mołowidy Kiersnowskich z Bęklewskimi i Jundziłłami b.d. s. 111-114.
19. Dekret sądu granicznego słonimskiego pierwszej instancji między Lisowskim W. a Janem Kiersnowskim o zwrot lasu w majątku Mołowidy i używanie drogi w majątku mołowidzkim 1827 s. 115-118; podpis. Apolinary Marcinkiewicz, sekretarz sądu.
20. Pismo do sądu taxatorskiego exdywizorskiego na rozdział majątku Mołowid WW. Michała i zeszłego Józefa Kiersnowskich ustanowionych 1829 s.119-122; podpis. m. in. Jerzy Bęklewski, sędzia graniczny słonimski; Teodor Szadokierski, Karolina Szadokierska; Wincenty Radkiewicz, regent graniczny słonimski; Józef Roynowski; Lipski, prezydent sądu exdywizorskiego. Zał. Krutka(!) odpowiedź ze strony Szadokierskich na zarzut przez WW. Kiersnowskich na zburzenie czystego i sprawiedliwego interesu w sądzie exdewizorskim mołowidzkim toczącego się pomyślnie 1827 s. 123-126; podpis. Teodor Szadokierski, podporucznik, Karolina Szadokierska.
21. Plenipotencja Stefana Olędzkiego o odbiór sum zapisanych na majątku Kiersnowskich Mołowidy 1829 s. 127-130; podpis. Stefan Olędzki, Stanisław Aleksander Olędzki; Tomasz Kiełpsz; Kalikst Rymgayłło, rejent grodzki szawelski.
22. Pokwitowanie zwróconego długu Aleksandrowi Kiersnowskimu zabezpieczonego na karczmie we wsi Skorynki przez spadkobierców Mikolaja Grodeckiego: Antoniego, Witolda, Melanię i Malwinę Grodeckich 1833 s. 131-134.
23. Pozew opiekunów małoletnich Grodeckich: Kazimierza Augustowskiego i Mikołaja Grodeckiego przeciwko spadkobiercom Jerzego Bęklewskiego: Rufinowi i Franciszkowi Petrykowskim; Karolinie z Petrykowskich Szadokierskiej i Janowi Szadokierskiemu, właścicielom Mołowid, o zwrot sum kredytowych 1833 s. 135-138; podpis.; Aleksander Protowicz; Karol Troskolawski.
24. Kontrakt dzierżawny między Aleksandrem ks. Giedroyciem a Aleksandrem Kiersnowskim część wsi Mołowidy, spadku Giedroyciów 1835 s. 139-142; podpis.; Ignacy ks. Giedroyć, Gedeon Bajniewicz.
25. Ugoda Wikentisja i Anny Stabrowskich z Aleksandrem Kiersnowskim w sprawie spłacenia sum zabezpieczonych na Mołowidach 1837 s. 143-146.
26. Pozew Wikentsija i Anny Stabrowskich przeciw Edwardowi i Aleksandrowi Kiersnowskim 1839 s.147-158.
Zał. Karta z wyliczeniami finansowymi 1830 s. 157-158; luźna karta z napisem: „Papiery po Bęklewskich służące Petrykowskim; Papiery procesowe dziedziców Mołowid z Przecławskimi dziedzicami Howienowicz o porąbanie lasu i 1 poddanego b.d. s. 159-160.

Wypisy z ksiąg grodzkich nowogrodzkich: poz. 2-5.
Wypis z ksiąg ziemskich powiatu grodzieńskiego: poz. 6.
Wypis z protokołu Sądu Głównego 2 Departamentu Guberni Litewsko-Grodzieńskiej: poz. 11.
Wypis z protokołu dekretów sądu grodzkiego powiatu wołkowyskiego: poz. 12.
Na ss. 9, 29, 79 pieczęcie papierowe tłoczone i wyciśnięte na papierze; na ss. 50,53,153 pieczęcie lakowe.
Na niektórych stronach rosyjskie pieczęcie urzędowe.

384/3 Pol., białorus., niem. 1714- 1740. 36 x 22.5 cm i mniej. S. 72.

Papiery różne Wojniłłowiczów i rodzin spokrewnionych
1. Prawo sprzedaży majętności Niankowo w 1624 roku w woj. nowogródzkim przez Jana Semenowicza Woyniłowicza i jego żony Heleny Feduszkówny Fiodorowi Protasewiczowi [kopia XVIII] s. 1-8.
2. List kwitacyjny Heleny Chreptowiczowej wystawiony dla Teresy Pacowej, podkomorzynej WKL za szkody w Różance w pow. lidzkim po zajeździe 1714 s. 9-20.
3. Florian Woyniłłowicz, chorąży brzeski sprzedaje Józefowi Kurzeniewskiemu, rotmistrzowi pow. lidzkiego poddanych z dóbr Sopnica w powiecie lidzkim 1782 [kopia]s. 25-28.
4. Zeznanie woźnego nowogrodzkiego Aleksandra Kortyńskiego o sprzedaży folwarku Niańków przez Józefa Herbaczewskego Florianowi Wojniłłowiczowi 1782 s 29-30.
5. Pozew przed sąd grodzki nowogrodzki Michała Kaszyca, starosty czudzińskiego przeciw Florianowi i Łucji z Kaszyców Wojniłłowiczom o zabór mienia ruchomego w Żelaźnicy w pow. lidzkim 1785 (2) s. 31-38; podpis. Józef Baranowski, woźny; Józef Niesiołowski.
6. Kredens województwa nowogrodzkiego wydany posłom na sejm grodzieński 1793 roku s. 39-42; podpis. Ignacy Tkanowski, pisarz aktowy.
7. Paszport Kajetana Szwendorzeckiego[?] na podróż do Zabłudowa 1800 s. 43-46.
8. Brulion prośby Józefa Wojniłłowicza do Wileńskiej Izby Cywilno-Sądowej w sprawie ustanowienia spadku po Brygidzie z Koszyców Samowiczowej 1838 s. 47-62.
9. Korespondencja Wojniłłowiczów:
Bogdaszewska Z. do NN Wojniłłowicza, podkomorzego b.d. s. 63-66. – NN do NN Feli 1840 s. 67-68. Zał. rachunek 1794 s. 69-72.

Widymus z Ksiąg Głównych Trybunalskich Spraw Wieczystych w Wilnie:poz.2
Wyciąg z ksiąg grodzkich nowogrodzkch poz. 2, 5, 6.
Na ss.23; 29 37; 41 pieczęć sucha, na s. 43 pieczęcie lakowe (2).
380/1 Pol., łac., ros. 1769 –1823. 36 x 22,5 i mniej. S. 30.
Papiery osobiste Bęklewskich
1. Dominik Gniewimir Bęklewski
a)Zapis dożywotni i kwit na sumę pieniężną zapisany na wsi Łazów w województwie brzesko-litewskim między Michałem i Antoniną z Bęklewskich Cidzikami a Dominikiem Gniewomirem Bęklewskim, stolnikowiczem rzeczyckim. Dotyczy opieki i utrzymania dożywotniego Feliksa Bęklewskiego 1769 s.1-4; podpis. Michał Cidzik; Antonina Cidzikowa.
b)Zapis asekuracyjny i kwitacyjny Jana Parysewicza dany Dominikowi Bęklewskimu 1781 s. 5-8; podpis.; Ignacy Onichowski; Stanisław Juriewicz, rotmistrz ziem. pińskiej; Jan Parysewicz; Ludwik Orda.
c) Proces Dominika Bęklewskiego z Antoniną z Bęklewskich 1v.Cidzikową 2v. Sipajliną, matką Jana Cidzika i Antoniego Chlewińskiego o niedotrzymanie warunków opieki nad Feliksem Bęklewskim1782 s. 9-12.
d) Zapis dobrowolny sumy pieniędzy przez Dominika Bęklewskiego Jerzemu i Karolinie Bęklewskim 1782 s.13-20; podpis. Stanisław Juriewicz.
2. Adam Bęklewski
a)kopia metryki chrztu Adama Bęklewskiego, syna Jerzego i Karoliny z Bęklewskich Bęklewskiej 1787 s. 21-24.
3. Jerzy i Karolina Bęklewscy
a)Zapis kwitacji sum posagowych i spadkowych danych Dominikowi Bęklewskimu przez Jerzego i Karolinę z Bęklewskich Bęklewskich 1789 s. 25-28; podpis. Stanisław Juriewicz.
b)Kwit wystawiony przez Stefana Litwinowicza Jerzemu i Karolinie Bęklewskim o zaspokojenie pretensji do wypłaty zaległych sum 1787 s. 29-30.

Wypis manifestu z protokołu potocznego ziem. województwa brzeskiego: poz. 1c.
wypis z ksiąg grodzkich powiatu pińskiego: poz. 1d, 3a.
Na ss. 11, 27 pieczęć sucha.
380/2 Pol.; białorus., ros. 1765-1827. 36 x 22,5 cm i mniej. S. 200.
Papiery Bęklewskich dotyczące dóbr Lachowicze w powiecie pińskim
1. Excerpt z księgi lustratorskiej grodu pińskiego z dóbr Lachowicze w powiecie pińskim dzierżawionych przez Onufrego Gniewomira Bęklewskiego chorążego JKM 1765 (2) s.1-16.
2. Opisanie sprawy Onufrego Bęklewskiego, starosty lachowickiego do Lachowic Ziemskich [XVIII] s. 17-22.
3. Dekret o rozdziale granicznym między Lachowiczami Królewskimi a Ziemskimi podczas sporu granicznego między Dominikiem Bęklewskim a Janem Józefem Michniewiczem, majorem adiutantem JKMci 1780 s. 23-38; podpis. Jan Jeleński, pisarz dekretowy WKL.
4. Wyciąg z intromisji za prawem na Lachowicze przekazane przez Dominika Bęklewskiego na Jana Orzeszkę, wojskiego pińskiego 1780 s. 39-42; podpis. Józef Nostupalski, regent ziemi pińskiej. Zał. sprawozdanie Jana Onysewicza woźnego pińskiego s.43-46.
5. Dekret Sądu WKL w sprawie uznania prawa do sprzedaży Lachowicz przez Dominika Bęklewskiego Tadeuszowi Orzeszko i Mariannie z Daszkiewiczów, rotmistrzom województwa trockiego 1780 s. 47-50; podpis. Aleksander ks. Sapieha, hetman wielki lit.; Jan Jeleński, pisarz dekretowy WKL; Jerzy Haraburda, pisarz; Dominik Bęklewski; Andrzej Malczewski; Marcin Daszkiewicz.
6. Aprobata prawa na Lachowicze i kwitacja z pretensji pieniężnych Jana Parysewicza, starosty lachowickiego na rzecz Dominika Bęklewskiego 1781 s. 51-58.
7. Kwit Józefa Bęklewskiego z działu majątkowego dla Dominika Bęklewskiego z opieki po osiągnięciu pełnoletności 1782 s. 60; podpis. Józef Bęklewski, Antoni Rudziewicz, rotmistrz piński; Józef Postupalski.
8. Zapis pożyczki zabezpieczonej na Lachowiczach udzielonej przez Dominika Bęklewskiego Jerzemu i Karolinie Bęklewskim 1782 s. 61-64; podpis. Dominik Bęklewski; Stanisław Juriewicz.
9. Pozew przed sąd ziemski przeciwko Onufremu i Dominikowi Bęklewskim oraz Ignacemu Boreyszy, budowniczemu brzeskiemu ze strony Jana Tadeusza i Anny z ks. Szujskich Orzeszków, wojskich powiatu pińskiego o wypłatę sum z majątku Lachowicze 1784 s. 63-68; podpis.; Antoni Kwiatkowski, woźny; Leon Rudziewicz.
10. List urzędowy skazujący na banicję Dominika Bęklewskiego z pozwu Jana Tadeusza Orzeszki z powodu zaległego długu 1784 s. 69-72; podpis.; Daniel Janowski, woźny piński; Leon Rudziewicz.
11. Pozew do grodu pińskiego Daniela Bęklewskiego przeciwko Janowi Tadeuszowi i Annie Orzeszkom 1784 s. 73-76; podpis. Tomasz Skirmuntt, sędzia grodzki piński.
12. Manifest do grodu pińskiego Jana Michniewicza, Jana Tadeusza i Anny Orzeszków, posesorów Lachowicz Królewskich i Symona Skirmuntta, mostowniczego pińskiego, dzierżawcy Lachowicz ziemskich przeciwko Onufremu Gniewomirowi Bęklewskiemu o zabór zwierząt hodowlanych 1784 s. 77-80.
13.Kazimierz Chabowski i Zofia z Żardeckich Chabowska kwitują Dominika Bęklewskiego z wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie ruchome w Lachowiczach Królewskich podczas zajazdu 1785 s.81-82; podpis. Kazimierz Chabowski; Jerzy Bęklewski; Józef Bogoria Bonacki, krajczy piński [?].
14. Pozew Jana i Anny Orzeszków przeciw Onufremu Bęklewskiemu przed sąd ziemski piński o wypłatę sum zapisanych przy sprzedaży dóbr Lachowicze 1785 s. 83-88; podpis.; Leon Rudziewicz; Samuel Czeszenko; Jan Orzeszko, Anna z kniaziów Szujskich Orzeszkowa.
15. Ogłoszenie prawa własności do dóbr Lachowicze Anny z Szujskich Orzeszkowej 1785 s. 89-90; podpis.; Dawid Janowski, wojski piński, Józef Postupalski.
16. Pozew do sądu grodzkiego Józefa Bęklewskiego, Tomasza Szpakowskiego, Tomasza Czernikowa, namiestnika grodzkiego przeciwko Dominikowi i Onufremu Bęklewskim o bezprawną opiekę nad małoletnim Janem Parysowiczem i zabór jego majątku 1785 s. 91-94; podpis Antoni Kwiatkowski.
17. Kwit pozwu sądowego Dominika Bęklewskiego przeciw Józefowi i Wojciechowi Pusłowskim, podstolicom słonimskim o majątek Opole w powiecie pińskim 1786 s. 95-96.
18. Ekstrakt z pozwu w sprawie Onufrego Bęklewskiego przeciwko Janowi i Annie Orzeszkom przed Trybunał Główny Litewski o sumę zapisaną na Lachowiczach 1786 s. 97-100; podpis Jakub Raszkiewicz. Zał. zeznanie Józefa Niecieckiego 1786 s. 101-104; podpis. Józef Nieciecki; Michał Orda; Michał Heybowicz, palestrant.
19. Dekret remisyjny z ziemstwa pińskiego w sprawie sporu Jana i Anny Orzeszków z Onufrym Beklewskim, Jerzym i Karoliną Bęklewskimi oraz Ignacym i Benedyktem Boreyszami o wydanie wyroku ostatecznego w sprawie sporu o zapisy pieniężne na Lachowiczach 1788 s. 105-108; podpis.; Michał Łopott, marszałek Trybunału Litewskiego; Cezary Saweniowski, mostowniczy i deputat wileński; Ludwik Giełgud, starościc; Tomasz Skirmuntt; Stanisław Babcewicz; Jerzy Salomon Podbereski; Józef Morykoni, podkomorzy WKL; Michał Chełchowski; Onufry Zawadzki; Antoni Odachowski; Leon Bouftałł; Ludwik Siestrzeń[cewicz]; Antoni Łopott; Antoni Boguszewski, podkomorzy witebski; Wincenty de Sztrunk, podskarbi WKL; Tadeusz Ruszczyc Zbirohoski, szambelan; Stanisław Jeleński, pisarz.
20. Pozew w sprawie Jana Tadeusza i Anny Orzeszków przeciwko Onufremu i Ignacemu i Benedyktowi Boreyszom 1788 s. 109-112; podpis.; Daniel Janowski; Józef Laskowski.
21. Oryginał pozwu z instancji Jerzego i Karoliny Bęklewskich przeciw Ignacemu i Benedyktowi Boreyszom oraz Onufremu Bęklewskiemu 1789 s.113-116; podpis.; Łukasz Kornieyczuk, woźny; Józef Laskowski
22. Kopia asekuracji od Jana Tadeusza Orzeszki danej Jerzemu Bęklewskiemu o sprzedaż Lachowicz i zakończenie procesu 1789 s. 117-118; podpis.; Jerzy Bęklewski; Jan Tadeusz Orzeszko; Antoni Porwaniecki[?]; Ignacy Szyrmo.
23. Kopia prawa podażnego dóbr Lachowicze Jerzemu Bęklewskiemu wystawione Annie Orzeszko1789 s. 119-120; podpis.; Anna z Szujskich Orzeszko; Jerzy Bęklewski; Andrzej Malczewski, pisarz sądowy kancelarii WKL; Mikołaj Moroz; Wincenty Białaszewicz.
24. Instromisja do Lachowicz Ziemskich za prawem przedażnym od Orzeszkowej Jerzemu Bęklewskiemu 1789 s. 121-124; podpis. Łukasz Kornieyczuk, woźny JKM piński.
25. Wyciąg z protokołu porocznego ziemskiego powiatu pińskiego w sprawie Lachowicz ziemskich na żądanie Komisji Cywilno – Wojskowej powiatu pińskiego. Ustalenie własności ziemskiej Onufrego Bęklewskiego, starosty lachowickiego i Kunegundy z Parysiewiczów Boreyszyny i Jerzego Bęklewskiego, komisarza cywilno-wojskowego 1790 s. 125-26; podpis. Paweł Kaczanowski, stolnik witebski, regent ziemski piński.
26. Kopia pozwu z dowodem do Trybunału WKL dana Tadeuszowi Czudowskiemu, sędziemu grodzkiemu słonimskiemu z instancji Jerzego Bęklewskiego i Karoliny z Bęklewskich, komisarzów cywilno-wojskowych o pomoc przeciwko Onufremu Bęklewskiemu po zajeździe na Lachowicze w dniu 31 V 1790 s. 127-128; podpis.; Abraham Gruszewski, woźny słonimski; Mariusz Kocikowski.
27. Kopia manifestu Onufrego Bęklewskiego złożonego w grodzie pińskim przeciwko Leonowi Krasickiemu, chorążycowi nad. lit i Tadeuszowi Pawlikowskiemu, ekonomowi Laskowic i włościanom lachowickim o bezprawny wyrąb lasu w Lachowiczach i zabór gruntów granicznych 1790 s. 129-132.
28. Ordynanse Komisji Wojskowej wydane w Warszawie Janowi Ogińskiemu, generał-majorowi WKL w związku z zajazdem na Lachowicze Onufrego Bęklewskiego 1790 (3) 133-154; podpis. Kosielski, pisarz nadworny s.11; Jan Nepomucen Chrzanowski, piński komisarz cywilno-wojskowy s. 138.
29. Jerzy Bęklewski, komisarz cywilno-wojskowy piński protestuje przeciwko zajęciu Lachowicz ziemskich przez Onufrego Bęklewskiego1790 s. 155-156; podpis Leon Radziewicz.
30. Pozew Ksawerego Chomińskiego, starosty sądowego powiatu pińskiego przeciwko Onufremu Bęklewskiemu i Kunegundzie Boreyszynie przed sąd grodzki piński 1790 s. 157-160.
31. Manifest Jerzego Bęklewskiego przeciw Marcinowi Markiewiczowi, podczaszemu wiłkomirskiemu o złożenie zeznań w sądach cywilno-wojskowych 1790 s. 161-162; podpis. Michał Heybowicz, plenipotent.
32. Antoni Nieszkiewicz z powiatu wołkowyskiego z parafii trudnickiej – zeznanie w sprawie zajazdu na Lachowicze Onufrego Bęklewskiego i Marcina Markiewicza 1790 s. 163-166.
33. Protest plenipotenta Michała Heybowicza w sprawie procesu Jerzego Bęklewskiego z Onufrym Bęklewskim o kradzież mienia i zajazd na majątek 1790 s. 167-168.
34. Manifest Onufrego Bęklewskiego na rekwizycję i intromisję na Lachowie przez sędziego Czudowskiego Boreyszyny 1790 s. 169-170; podpis. Paweł Kaczanowski.
35. Nakaz sądowy dla Onufrego Bęklewskiego o uwolnienie poddanych z więzienia i ich utrzymywanie 1790 s. 171-172.
36. Wniosek Jerzego Bęklewskiego do Komisji Cywilno-Wojskowej powiatu pińskiego o wyznaczenie wojska o aresztowania osób w Tryliskach 1790 s. 173-174.
37. Zapis obligacji pieniędzy na Lachowiczach Ziemiańskich wystawionej przez Jerzego Bęklewskiego księżom karmelitom bosym pińskim 1790 s. 175-178; podpis.; Jan Orzeszko i Michał Heybowicz, palestrant sądu pińskiego.
38. Memoriał Jerzego Bęklewskiego podany do Komisji Wojskowej w Warszawie o pomoc przy aresztowaniu sprawców zajazdu na Lachowicze 1790 s. 179-180.
39. Dekret asesoryjny ziemi pińskiej w sprawie Boreyszyny z Bęklewskimi o Lachowicze 1790 [kopia z 1806] s. 181-188.
40. Decyzja prawna na mocy praw WKL sądu zadwornego wydania zaświadczenia w sprawie Jana Józefa Michniewicza z Onufrym Bęklewskim skazujący Bęklewskiego na infamię 1791 s. 189-192; podpis.; Aleksander Sapieha, kanclerz WKL; Jan Jeleński, pisarz dekretowy WKL; Apolinary Lewandowski, regent sądów zadwornych WKL.
41. Oryginał pozwu podanego do grodu pińskiego Ignacego i Karoliny Bęklewskich przeciwko Borejszynie i Bęklewskiemu Onufrowi na sąd zadworny assesorski 1791 s. 193-196; podpis.; Andrzej Berganon; Teodora z Hozjuszów Berganon; Dymitr Spiszczyński, woźny piński; Józef Gronostayski; Jan Stanisław Herbaszewicz.
42. Kopia urzędowa prośby do rządu rosyjskiego w sprawie Bęklewskich przeciwko Boreyszynie. Dopis. o powołaniu komisji do rozstrzygnięcia sporu 1796 s.197-200; podpis. Stanisław Łyszkiewicz, sędzia ziemiański I Departamentu.
43. Dokument obligacyjny i asekuracyjny Jerzego Bęklewskiego wystawiony przeorowi karmelitów bosych w Pińsku Celestynowi Leszkiewiczowi zapisujący sumy pieniężne na Lachowiczach 1796 s. 201-204; podpis.; Jerzy Beklewski, Leon Rodziewicz. Na s. 203 dopis z 1801 r. o przedłużeniu pożyczki; podpis.; Alojzy Petrykowski; Józef Berowski; Jan Borykiewicz, pełnomocnik karmelitów; Krupowicz.
44. Kompromis w sprawie sporu o spadek i prawa sukcesyjne do Lachowicz po Dominiku Bęklewskim między Jerzym Bęklewskim a Onufrym Bęklewskim 1792 s. 205-208.
45. Spór między Władysławem i Tadeuszem Jundziłłami a Antonim Lisowskim i Jerzym Bęklewskim o granice w majątku Johalin a Lachowicze w powiecie słonimskim 1827 s. 209-212. Wyciąg z protokołu sądu granicznego apelacyjnego; podpis. Bonifacy Przecławski, sędzia graniczny słonimski.
46. Rejestr dokumentów na Lachowicze Ziemskie w pińskiem powiecie leżące przy prawie wieczysto podażnym od W. Orzeszkowej, wojskiej pińskiej wielmożnym Jerzemu i Karolinie Bęklewskim, chorążym WKL oddanych sporządzony b.d. s.213-220. Rejestr zawiera tytuły dokumentów wystawionych w latach 1636 – 1789.

Wypis z ksiąg ziemskich powiatu pińskiego: poz. 4, 6, 10, 12, 14, 17,18, 27, 30.
Wyciąg z protokołu potocznego grodu pińskiego: poz. 29.
Wyciąg z protokołu sądowego ziemi pińskiej: poz. 34.
Wyciąg z protokołu sądów Komisji Cywilno-Wojskowej i Porządkowej powiatu pińskiego: poz. 32, 35.
Wypis z ksiąg ziemskich województwa brzeskiego: poz. 20.
Wypis z ksiąg grodzkich województwa brzeskiego: poz. 41.
Wypis z ksiąg grodzkich słonimskich: poz.28.
Na ss. 13; 41; 57; 64; 79; 107;115; 125; 151; 155; 161; 165; 167; 169; 187 pieczęcie suche papierowe; na ss. 73; 191; 210 pieczęć lakowa.

382/2 Pol.; białoruski. 1620-1803. 34 x 22,5 cm i mniej. S. 180.
Materiały różne dotyczące stosunków własnościowych różnych miejscowości na Rusi Litewskiej
1. Kołbowicze – Kołbowo, wieś, pow. słonimski
a) Kopia prawa zastawnego Jerdi Zawisza i jego żona Anna Pietraszewska zaświadczają, że Anna Wiktordanka, podstolina zostawiła byłemu mężowi Aleksandrowi Jarosławowi Pietraszewskiemu, sędziemu nowogrodzkiemu wieś Kołbowicze jako zastaw 1620 s.1-4; podpis. Mikołaj Brolnicki.
b) Ugoda między Pawłem Prokulbickim a Anną Wiktordanką Pawłową Wereszczaczyną, podstoliną brzeską o Kołbowicze i zastaw na majątku sumy pieniężnej 1620 s. 5-8; podpis.; Paweł Progulbicki; Adam Trzeciak; Jan Hayko Wołosowicki; Anna Wereszczakowa, podstolina brzeska.
c) Dekret o zbiegach w sprawie Bazylego Bakanowskiego z Zygmuntową Przecławską, podstoliną slonimską 1654 s. 9-12.
d) Proces między Anną Mińkowską Zygmuntową Przecławską z synem Janem Przecławskim, podstolim słonimskim z Bazylim Bakanowskim o zabranie 7 poddanych z Kołbowa1659 s. 13-16.
e) Dekret grodzki nowogrodzki w sprawie zwrotu poddanych lub wypłaty odszkodowania pod karą banicji wydane Przecławskiej na rzecz Bakanowicza 1668 s. 17-20.
f) Pozew przeciwko Annie Mańkowskiej Zygmuntowej Przecławskiej i Janowi Przecławskiemu o wydanie spadku Janowi i Pawłowi Jankowskim zamieszkałych w Połonce w województwie nowogrodzkim 1670 s. 21-22.
g) Kopia dekretu trybunalskiego w sprawie Anny Przecławskiej z Bazylim Bakkanowskim o dobra Kołbowo z groźbą kondemnaty na Bakanowskim 1671 s. 23-26.
2. Krzywobłoty, Kosiłow, pow. piński
a) Dekret kontumacyjny w sprawie Dominika Bęklewskiego przeciwko Franciszkowi Kleczkowskiemu o dobra Krzywobłoty w województwie brzeskim 1781 s. 27-34; podpis. Krzysztof Koziełł, rejent grodzki brzeski.
b)Pozew przed Trybunał Litewski w sprawie sporu granicznego w Krzywobłotach między Dominikiem Bęklewskim, stolnikiewiczem rzeczyckim; Onufrym Bęklewskim, starostą lachowickim; Tadeuszem Bęklewskim, starostą rudnickim; Janem Nietyxą, porucznikiem JKM; Franciszkiem Niecieckim; Emanuelem Lewkowiczem, łowczycem smoleń.; Krupowiczem; Benedyktem Łoskiewiczem; Adamem Błockim z jednej strony a Wawrzyńcem Truskowskim; Wojciechem i Apolonią Budkiewiczami opiekunami małoletnich Konstantego i Johanna Osowickich 1782 s. 35-38; podpis.; Jan Burba, marszałek Trybunalu Litewskiego; Józef Stawoczyński; Józef Umiastowski.
c) Obwieszczenie wyroku sądów zadwornych asesorskich z powództwa Jana Józefa Michniewicza z Onufrym Bęklewskim o ogłoszenie infamii na dobrach Krzywobłoty i Kosiłów 1790 s. 39-42; podpis.; Ignacy Szczepanowski, sędzia grodzki piński; Łukasz Kornieyczuk, jenerał piński; Józef Laskowski, regent ziemski piński. Na s. 41 wypis z ksiąg ziemskich województwa brześciańskiego w sprawie.
3. Lubieszów dobra, pow. piński.
Kopia umowy sprzedaży Lubieszowa przez Jana Wandalina Mniszcha, podkomorzego WKL i Katarzynę z Zamoyskich Mniszchowej Janowi Antoniemu Czarneckiemu, kasztelanowi wiskiemu 1754 s. 43-48.
4. Nowogródek, miasto powiatowe.
Kopia umowy sprzedaży domu i placu w Nowogródku przez Martina Andrejewicza i jego żonę Dorotę Stanisławownę Hryhoriu Martinowiczowi i jego żonie b.d. s. 49-50
5.Ostrów,wieś, pow. słonimski.
a) Kopia protestu przed sądem grodzkim nowogrodzkim Bazylego Bakanowskiego i jego żony Reginy Prokulbickiej o zabranie z dóbr Ostrów własności zmarłego Jana Prokulbickiego i jego żony Katarzyny z Wysockich chłopów poddanych 1653 s. 51-58.
b) Skarga Bazylego Bakanowskiego na Zygmunta Przecławskiego i jego urzędnika Marcina Łukasiewicza o bezprawne aresztowanie poddanego ze wsi Ostrów Teodora Czutki, koleśnika 1654 s. 59-62; podpis. Marcin Jakimowicz, woźny grodz. słonim.
c) Kopia pozwu Zygmunta Przesławskiego przeciw Bazylemu Bakanowskiemu o uprowadzenie poddanych do swoich majątków Ostrów i Słoniewicze 1654 s. 63-64.
d) Pozew Zygmunta Przecławskiego przeciw Bazylemu Bakanowiczowi o poddanych 1654 s. 65-68.
e) Relacja woźnego nowogrodzkiego Przepoickiego o wyjeździe do Hawienowi, majątku Anny Przecławskiej 1654 s. 69-76.
f) Kopia dekretu trybunalskiego w sprawie sporu o poddanego między Zygmuntem Przecławskim a Bazylim Bakanowskim 1672 s. 77-84.
g) Kwitacja ze zwrotu poddanego z Ostrowa przez Bazylego Bakanowskiego, podstolego smoleńskigo Annie Przecławskiej 1673 s. 85-88; podpis.; Bazyli Bakanowski; Jan Stanisław Mogilnicki, Krzysztof Uniechowski.
h) Zeznanie sądowe Tomasza Jana Ruliańskiego, sługi Anny Przecławskiej w sprawie wydania poddanych Anny Przecławskiej przez Bazylego Bakanowskiego 1673 s. 89-94.
i) Zgoda wieczysta Anny Mańkowskiej Zygmuntowej Przecławskiej z Bazylim Bakanowskim uczyniona w Mińsku, na Trybunale Litewskim sądów kapturowych 1674 s. 95-98; podpis.; Anna Mańkowska; Konstanty Uniechowski; Puszc[?], sedzia słonimski; Jan Stanisław Mogilnicki.
j) Anna Mańkowska Przecławska kwituje podział spornych poddanych z Bazylim Bakanowskim. 1673 s. 99-102.
6. Raczkiewicze, folwark, pow. słucki.
a)Pozew z aresztem przed sąd ziemski powiatu słuckiego z powództwa Michała Bernatowicza, marszałka powiatu słuckiego przeciwko Markowi Kiersnowskiemu, łowczemu nowogrodzkiemu o sumę zabezpieczoną na folwarku Raczkiewicze 1800 s.103. Zał. oświadczenie woźnego powiatu słuckiego Aleksandra Pietrażyckiego s. 103; dopis. Józef Ignacy Barancewicz, regent słucki s.104. Na s. 105 pozew A. Bernatowicza przeciwko opiekunom ks. Dominika Radziwiłła: Michała Radziwiłła, wojewody wileńskiego; Fryderyka Moszyńskiego, marszałka wielkiego koronnego.; Ludwika Tyszkiewicza, marszałka wielkiego litewskiego; Aprobata Marka Kiersnowskiego w sprawie rozliczenia z opiekunami Dominika Radziwiłła 1801 s. 107-110.
b) Obwieszczenie sądu powiatowego dla Marka Kiersnowskiego o zajęciu folwarku Raczkiewicze na poczet sum dłużnych i przekazaniu majętności ruchomej Michałowi Bernatowiczowi 1801 s. 111-114; podpis. Józef Czarnocki, sędzia ziemski, Adam Bańkowski, woźny; Ignacy Baranowicz, rejent.
c)List testymonialny urzędowy Józefa Czarnockiego, sędziego o przyjęciu plenipotencji Józefa Wołczeckiego w imieniu Teresy z Kamieńskich Kiersnowskiej o nieodpowiedzialności za długi męża i odstąpienie od egzekucji sądowej majątku 1801 s.115-118; podpis. Czarnocki Józef.
d) Dekret na obojgu małżonkach Kiersnowskich o zwrot zastawnego folwarku Michałowi Bernatowiczowi 1803 s.119-122; podpis. Ignacy Baranowicz.
7.Pniów, wieś, pow. wiznieński.
Relacja sądowa sprawy między Romualdem Wybranowskim, podkomorzym urzędowskim przeciw Adamowi Rostkowskiemu, starostą wizkim o wieś Pniow i schedę po kasztelanie żarnowskim Józefie Marchockim 1739 s. 123-128; podpis. Puzyna, capitaneus visnensis.
8. Wczos Hunkowski, folwark, pow. lidzki.
Akt wieczystej sprzedaży przez Adama Trzeciaka i Barbarę Pronkównę Hruszewską Trzeciakową Ludwikowi Makowieckiemu i jego żonie Katarzynie Kamieńskiej gruntu Wczos Huńkowski i Borki 1652 s. 129-132; podpis.; Adam Trzeciak; Jan Wararzynski; Aleksaner Kiersnowski.
Zał.
Kopia działu majątkowego z roku 1586 po Macieju Ostryjemskim między spadkobierców: Fedora Chormiaka z żoną Aleksandrą; Timofieja Swysczewskiego z żoną Marią; Wasylem Bołbasem Rostockim z żoną Katarzyną a Fedorem Dołoteckim z żoną Katarzyną Kunewską i Aleksandem Duszą Podoreckim dóbr Ostrypin, Symanow, Dułeby w powiecie łuckim i dóbr Munawyn, Dełczyn, Kuchcze, Iwanczycy i Tejkowczy w powiecie pińskim. 1717 s. 133-180.

Wyciąg z ksiąg dekretowych Trybunału WKL compositi judici: poz. 1a; 1b
Wyciąg z Ksiąg Trybunału Głównego WKL: poz. 2.
Wypis z ksiąg ziemskich brzeskich: poz. 3.
Wypisy z ksiąg grodzkich nowogrodzkich: poz. 1c-1g, 4, 5.
Wyciąg z ksiąg grodzkich trybunalskich nowogrodzkich: poz. 5f.
Kwit relacyjny z ksiąg grodzkich słonimskich 5b, 5d.
Wypis z ksiąg ziemskich słuckich: poz. 6a, 6b, 6d.
Wyciąg z ksiąg lubelskich: poz. 7.
Wypis z ksiąg ziemskich pińskich: Zał.
Na ss. 8; 10; 14; 33; 41; 53; 61; 127 pieczęć papierowa tłoczona, na s. 115 pieczęć lakowa.

383 Pol., białoruski, ros. 1647-1869. 36 x 22,5 cm i mniej s. 318.
Zbiór materiałów różnych gospodarczych dotyczących miejscowości na Rusi Litewskiej
1. Aleksandrów, wieś, pow. słonimski.
a) Prawo arendy (dzierżawy) na folwark Aleksandrów w powiecie słonimskim od Michała i Józefa Kiersnowskich dla Jana, pułkownika wojsk ros. i Karoliny Abbtów 1818 s. 1 –4.
b) Specyfikacja zaległego czynszu i daniny na poddanych dóbr Aleksandrów i Dareczyn 1820 s. 5 – 8.
2. Basina, wieś pow. słonimski.
Skazka rewizyjna majątku Basina Ignacego Błazejewskiego, rejenta grodzkiego słonimskiego 1816 s. 9-16.
3. Bielawa, wieś, pow. słonimski.
Inwentarz folwarku bielawskiego przy arendzie od Władysława Hubarowicza dla Alberta i Tekli z Sassukiewiczów Mokrzeckich 1810 s. 17-20.
4. Boćki, miasteczko, pow. bielski
a) Sumariusz generalny zasiewów włości Boćki, folwarku Dubno, Trościanica, Bratlin, Roś, Zubowszczyzna 1749 s. 21-24.
b) Sumariusz krescencji i wysiewów folwarku boćkowskiego 1750 s. 25-26.
5. Boryszyn, folwark i wieś, pow. piński
a) Sumariusz inwentarza majętności Boryszyn, Kościuki, Szankowicze s. 27-34.
b) Spis nazwisk włościan parafii Boryszyn 1795 s. 35-42; podpis. Tadeusz Pilecki, plenipotent Wojniłłowiczów.
6. Dworcy (Dworza, Dworce), wieś, pow. piński.
a) Inwentarz majętności Dworza 1720 s. 43-50; podpis.; Katarzyna z Chreptowiczów Woyniłłowiczowa, podwojewodzina nowogrodzka; Józef Lisowski; Stanisław Orda; Michał Chrechtowski[?].
b) Inwentarz majątku Dworce przy prawie zastawnym panu Bohdanowi Daszkiewiczowi, krajczemu pińskiemu od Katarzyny z Chreptowiczów Woyniłłowiczowej 1724 s.51-58; podpis.; Maciej Antoni Kunicki, strażnik powiatu pińskiego; Stanisław Orda; Józef Lisowski; Benedykt Posylski Łangnowski[?].
c) Inwentarz wsi Dworce w województwie nowogrodzkim sporządzony do zastawu wsi dziedzicznej Anny z Zawiszów Krzysztofowej Niemirowskiej Szczytowej kasztelanowej smoleńskiej z panem Władysławem Szyrmą, sporządzony przez Adama Mogilnickiego, sędziego ziemi nowogrodzkiej 1727 s. 59-52; podpis. Malcher Lubczycki, woźny nowogrodzki.Zał. punkta pretensji poddanych dworzeckich w Wołoszynie do Woyniłłowicza, podwojewodziego nowogrodzkiego 1725 s. 63-66.
7. Hresk, wieś, pow. słucki.
Inwentarz i opisanie dworu hreskiego z 1753 roku (kopia z XVIII/XIX w.) s.67-126.
8. Ejszyce (Eyszyce), wieś, pow. bielski.
Taryfa dymów parafii ejszyckiej 1740 s. 127-152.
9. Kolczyce (Kulczyce), wieś, pow. nowogródzki.
a) Inwentarz wsi Kolczyce i Komorowicze 1711 s.145-148.
b) Inwentarz wsi Kulczyce Franciszka Kiersnowskiego, podczaszego nowogródzkiego sporządzony dla starosty Hryniewiczyckiego1717 s. 149-152.
10. Kusin, folwark, pow. miński.
a)Wiadomość o ludziach wieczyście do dóbr Kusina należących z wyszczególnieniem nazwisk według lustracji. Parafia szydłowiecka, wieś Kusinów 1795 s. 153-176.
b) Inwentarz folwarku Kusin 1819 s. 177-184.
11. Łopienica Mała, dobra i miasteczko, pow. wołkowyski.
a) Inwentarz majętności Łopienica Mała powiatu wołkowyskiego sporządzony przez Jana Szczygielskiego dla Leona Pawłowicza i jego żony Eufrozyny ze Szczygielskich 1682 s. 185-188; podpis. Jan Szczygielski, Teofil Grzybowski, Michał Szczygielski.
b) Inwentarz majętności Łopienicy Małej w powiecie wołkowyskim sporządzony przez Karola Władysława Smogorzewskiego wojskiego wołkowyskiego i Rozalię Tyszkiewiczównę, podkomorzankę słonimską przy sprzedaży p. Mikołajowi Franciszkowi Ogińskiemu, kasztelanowi trockiemu i Katarzynie Kopciównie Ogińskiej za wykupem sumy zastawnej od Józefa Płaskowieckiego, łowczego pińskiego i Krystyny Reytmanówny 1v. Krzywkowskiej 2v. Józefowej Płaskowieckiej 1715 s.189-196.
c) Fragment inwentarza wsi Łopienica Mała [XVIII] s.197-198; podpis. Stefan Smogorzewski; Antoni Smogorzewski; Stanisław Smogorzewski; Stanisław Radowicki; Piotr Radowicki.
12. Mereczowszczyzna, folwark, pow. miński.
Fragment inwentarza folwarku Mereczowszczyzna [XVIII] s. 199-200.
13. Nahorodowicze, wieś, pow. słonimski.
Rewizyjna skazka roku 1834 schedy ze wsi Nahorodowicze dla sukcesorów Maurycego Strawińskiego i Jana Rajmunda Strawińskiego 1834 s. 201 – 208.
12. Niwian i Kobylak, folwark,
Regestr podatkowy folwarku Niwian i Kobylak 1817 s.209-220; podpis. M. Kopczewski.
14.Olszany, wieś, pow. lidzki.
a)Wykaz dymów wsi olszańskiej 1690 s. 221-222.
b) Regestr brania czynszów, raytarszczyzny, dziatki ze wsi Olszany, Bereżce, Ladec Wielki 1701 s.223-230. Zał. lista zakupów dla E.T. Woyniłłowiczowej b.d. s. 231-232.
15. Roś, wieś, pow. lidzki.
a) Rejestr parafii różańskiej 1690 s. 233-235.
b) Kopia punktów ugody Teresy Pacowej, podkomorzynej WKL z Andrzejem Komarem, starostą bernatowskim do sum zapisanych na dobrach Towiany w powiecie wiłkomirskim i Roś w powiecie lidzkim oraz części kamienicy w Wilnie 1713 s. 235-238.
c) Lustracja parafii różańskiej i jelneńskiej 1748 s.239-246; podpis.; Antoni Kazimierz Mokrzecki, rotmistrz, lustrator powiatu lidzkiego; Ignacy Marcin Serdka.
16. Ruszczyce, wieś.
Fragment inwentarza dot. wsi Ruszczyce, Siemieniaki, Poniemoń, sioło Ruczaj [XVIII w.] s. 247-254.
17.Struwojć, wieś, pow. oszmiański
Inwentarz wsi zastawnej Struwoyci. Sporządzony przez Tomasza Borzymowskiego i jego żonę Annę z Piotrowskich dla Jakuba Kochańskiego i jego żony Katarzyny Tołłoczkówny 1647 s.255-262.
18.Wiszowa, folwark, pow. słonimski.
Inwentarz folwarku Wiszowa w powiecie slonimskim przez Tomasza Dybnowskiego, starostę wirydonowskiego sporządzony dla Tadeusza Czuderskiego, sędziego grodzkiego słonimskiego 1789 s. 263-270. Na s. 270 dopis sądu Komisji Edukacyjnej Litewskiej o przejęciu dóbr Winara[?] przez Buszczynskiego, szambelana 1809; podpis.; Tomasz Wawrzecki, prezes; Antoni Czyż Lachnicki; Michał Łureski; Adam hrabia Chreptowicz.
19.Wojtowa (Woytowa), wieś, pow. nowogrodzki.
Taryfa dymów wsi Woytowa i Rewiatycz do wyliczenia ofiary 10 grosza uchwalonej przez Sejm Wielki I kadencji 1789 s.271-274; podpis. Adam Wierzejski, pisarz nowogrodzki właściciel; Adam Wojniłółowicz, podkomorzy nowogrodzki; Jerzy Białopiotrowicz, komisarz; Jerzy Petersen, komisarz; Józef Kerbak[?], cześnik nowogrodzki.
20. Wołkowysk, miasto.
a) Taryfa dymów parafii wołkowyskiej i rosieńskiej za podstarostwa Daniela Ordyńca 1690 s. 275-282.
b) Taryfa dymów parafii wołkowyskiej.1714 s. 283-286.
21. Zdzięcioł, wieś, pow. lidzki.
Spis parafii Zdzięcioł, gmina pacowska 1869 s. 287-316.
Zał. ogólny spis dymów w powiecie lidzkim [1690] s. 317-318; Wiadomość danego furami z magazynu mięsa i innych różnych artykułów za bonami, kwitami dla różnych wojsk od początku wojny roku 1812 w majętności Nukryszki Korawińskich s. 317-322.

Dokument na ss. 233-235 zdefektowany.
Wypis z ksiąg grodzkich trybunalskich spraw wieczystych w Wilnie: poz. 2
Na s. 269 pieczęć lakowa.

386 Pol., ros. 1758-1862. 46x 26 cm i mniej. S. 144.
Materiały różne z archiwum Stanisława Poniatowskiego
1. Materiały dotyczące kwestii włościańskiej.
a) Areszt poddanych w wsi Czerewacz [1758] s. 1-2; podpis. Jan Czepieleński, woźny woj. mińskiego.
b) Marian Woynidowicz pozywa Ignacego Wendorfa o zwrot poddanego Czereszki 1809 s. 3-6; podpis. Adam Doblewski, rejent.
c) Suplika arendarzów bułajowskich do NN komisarzów generalnych b.d. s. 7-10; podpis. Stefan Woliniec; Semen Kui; Fedko Zajworęczuk; Fedko Chomenko; Lewko Pawłow.
d) Skarga poddanych na ekonoma Dąbrowskiego do NN ks. [Druckiego]-Lubeckiego, właściciela Szczuczyna b.d. s. 11-14.
e) Gramota – ukaz carski dot. spisu włościan (fragm.) 1861 s. 15-18. Zał. notatki z rosyjskich obwieszczeń urzędowych dot. kwestii włościańskiej [1862] s. 19-30.
2. Instruktaże gospodarcze.
a) Instrukcja dla strażnika lasów 1799 s. 31-42; podpis. J. Budzyński.
b) Informacja albo sposób postarania się o pszczoły [XVIII] s. 43-44.
c) Instruktarz (!) gospodarski 1839 roku przepisywany. Niniejszy instruktarz (!) uformowany przez sławnego Tyzenhauzena (!), posiadacza niegdyś na Litwie znacznych włości. 1839 s. 45-60.
d) Projekt rozwiązania kwestii włościańkich (inwentarze dworskie) b.d. s. 61-84. Na s. 61 notatka ręką S. Poniatowskigo: „Z archiwum Kiersnowskich w Aleksandrowie”. Zał. wykaz tabelaryczny odległości geograficznych na Litwie [XVIII w.] s. 85-86; tabele ekonomiczne s. 87-94.
3. Materiały dot. transportu rzecznego w XVIII w.
a) Rachunek naprawy żagli dla starosty słonimskiego Popławskiego 1703 s. 95-96; podpis. Nattynael Soboto, schiper (!).
b)Regestr od naprawy szkut 1715 s. 97-100; podpis. Aleksander Pienicki.
c) Rejestr pszenicy i żyta ozimego z wiktuałami wydanego na fluikacją gdańską 1727 s. 101-102.
d) Rejestr dąbrowskiego przywiezionego żyta z hrabstwa roskiego do spichlerza felwiańskiego na welfluitacją królewiecką 1760 s. 103-106.
4. Materiały rodzinne i genealogiczne różnych osób.
a) Testament Ludwika Konstantego Pocieja, wojewody witebskiego i hetmana wielkiego litewskiego 1703 s. 107-118; podpis.; Ludwik Konstanty Pociej; Renato Sadowski, pisarz ziemski brzeski; Aleksander Kampawski; Zygmunt Benedykt Chrzanowski, cześnik i sędzia grodzki województwa brzeskiego. Na s. 107 dopis z 1731 r. o aktualizacji testamentu.
b) Regestr sukien i rzeczy po śmierci Józefa Potockiego, hetmana wielkiego koronnego 1728 s. 119-126.
c) Nota biograficzna Puzynów, potomków Ignacego (1801-1875), syna Józefa s. 127-130.
d) Drzewo genealogiczne Skirmunttów s. 131-132.
e)Korespondencja: kopia listu Antoniego Pocieja, strażnika WKL do NN 1737 s. 133-136. – Józef Wojakowski do NN 1875 s. 137-140.
Zał. Kopia raportu Józefa Wołodkowicza do Rady Najwyższej Narodowej Litewskiej 1794 s. 141-142; oświadczenie Eufemii Bromskiej przeciw synowi Maksymilianowi 1803 s. 143-144.
Wyciąg z regestrów ksiąg ziemskich powiatu słuckiego: poz.1b.
Na s. 117 pieczęć lakowa.

 


Indeksy do dokumentów staropolskich z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego
 

Indeks osobowy
 

Indeks nazw geograficznych
 

Abbt Jan 383 1a
Abbt Karolina 383 1a
Abramowicz Franciszek 384/1 3a
Andrejewicz Dorota 382/2 4
Andrejewicz Martin 382/2 4
Asenhard F. 385/2 I
Augustowski Kazimierz 384/2 23
Babcewicz Stanisław 380/2 19
Bajniewicz Gedeon 384/2 24
Bakanowska Regina z Prokulbickich 382/2 5a
Bakanowski Bazyli 382/2 1c, 1e, 1g; 5; 384/2 1-5
Bakanowski Jan, horodniczy nowogr. 382/1 2
Bakanowski Maciej, starosta wil. 382/1 1
Bańkowski Adam 382/2 6b
Barancewicz Józef Ignacy 382/2 6a zał.
Baranowicz Ignacy 382/2 6b
Baranowski Józef 384/3 5
Baranowska Maria zob. Jelska Maria
Berganon Andrzej 380/2 41
Berganon Teodora z Hozjuszów 380/2 41
Bernatowicz A. 382/2 6a
Bernatowicz Michał 382/2 6 a-b, 6; 384/1 3a
Berowski Józef 380/2 43
Bęklewska Antonina zob. Cidzik Antonina z Bęklewskich
Bęklewska Karolina 380/1 1d, 2, 3; 380/2 8,19, 21, 26, 41,
Bęklewski Adam 380/1 2; 384/2 14
Bęklewski Daniel 380/2 11, 16, 17, 44
Bęklewski Dominik 380/2 3-13; 382/2 2a-b
Bęklewski Dominik Gniewomir 380/1 1a, c; 3a
Bęklewski Feliks 380/1 1a, 1c; 380/2; 382/1 5, 7 , 9; 384/2 7, 11, 14, 20, 23
Bęklewski Józef 380/2 7,16
Bęklewski Onufry 380/1; 382/2; 2a-c
Bęklewski Onufry Gniewomir 380/2 1, 2
Bęklewski Tadeusz 382/2 2b
Białaszewicz Wincenty 380/2 23
Białopiotrowicz Jerzy 383 20
Błazejewski Ignacy 383 2
Błocki Adam 382/2 2b
Bogdaszewska Z. 384/3 9
Boguszewski Antoni 380/2 19
Bonacki Józef Bogoria 380/2 13
Boreysza 385/1
Boreysza Benedykt 380/2 19-21
Boreysza Ignacy 380/2 9, 19-21
Boreysza Kunegunda z Parysewiczów 380/2 25, 30, 34, 39, 41, 42
Borykiewicz Jan 380/2 43
Borzymowska Anna z Piotrowskich 383 18
Borzymowski Tomasz 383 18
Bouftałł Leon 380/2 19
Branicka Maria 381/2 2
Bredier Marianna 385/2I
Brolnicki Mikołaj 382/2 1a
Bromska Eufemia 386 4e
Bromski Maksymilian 386 4e
Brunnow Bogumiła zob. Syruć Bogumiła z Brunnowów
Brzozowski Onufry 384/2 12
Budkiewicz Apolonia 382/2 2b
Budkiewicz Wojciech 382/2 2b
Budzyński J. 386 2a
Bułhak Wincenty 384/1 3a
Burba Jan, marsz. Tryb. Lit. 382/2 2b
Chabowska Zofia z Żardeckich 380/2 13
Chabowski Kazimierz 380/2 13
Chełchowski Michał 380/2 19
Chlewiński Antoni 380/1 1c
Chodorowicz Stanisław 384/2 16
Chomenko Fedko 386 11c
Chomiński Ksawery 380/2 30
Chormiak Aleksandra z Ostryjemskich 382/2 9
Chormiak Fedor 382/2 9
Chrechtowski Michał 383 6a
Chreptowicz Adam 383 19
Chreptowicz Helena 384/3 2
Chreptowicz Katarzyna zob. Woyniłłowicz Katarzyna
Chrzanowski Jan Nepomucen 380/2 28
Chrzanowski Zygmunt Benedykt 386 4a
Cidzik Antonina z Bęklewskich 380/1 1a, 1c
Cidzik Jan 380/1 1c
Cidzik Michał 380/1 1a
Czarnecki Jan Antoni 382/2 3
Czarnocki Józef 382/2 6b
Czechowicz Kazimierz 382/1 3
Czeczott Joachim 384/2 6
Czeczott Tadeusz 384/2 9
Czepiechowski Grzegorz 384/1 2b
Czepieleński Jan 386 1a
Czereszko 386 1a
Czernik Tomasz 380/2 16
Czeszenko Samuel 380/2 14
Czuderski Tadeusz 383 19
Czudowski Tadeusz 380/2 26, 34
Czutko Teodor 382/2 5b
Daszkiewicz Bohdan 383 6b
Daszkiewicz Marcin 380/2 5
Daszkiewicz Marianna zob. Orzeszko Marianna z Daszkiewiczów
Dąbrowski 386 1d
Doblewski Adam 386 1b
Dołotecka Katarzyna z Kunewskich 382/2 9
Dołotecki Fedor 382/2 9
Drucka- Lubecka Maria hr. Scipion del Campo 381/3
Drucki Lubecki 386 11d
Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery, min. Skarbu 381/3
Dybnowski Tomasz 383 19
Dziedzia Michał 385/1
Giedroyć Aleksander 384/2 24
Giedroyć Ignacy 384/2 24
Giełgud Ludwik 380/2 19
Gloger Kazimiera 385/1
Gołuchowski 381/2 1
Górski Feliks 384/2 8
Grekowicz Cyryl zak. Bazyli 382/1 11 zał.
Grodecka Malwina 384/2 22
Grodecka Melania 384/2 22
Grodecki Antoni 384/2 14
Grodecki Mikołaj 384/2 22-23
Grodecki Witold 384/2 22
Gronostayski Józef 380/2 41
Gruszewski Abraham 380/2 26
Grzybowski Teofil 383 11a
Gumowski Wincenty 384/2 18
Haraburda Jerzy 380/2 5
Herbaczewski Józef 384/3 4
Herbaszewicz Jan Stanisław 380/2 41
Heybowicz Michał 380/2 18, 31, 33, 37
Hozjusz Teodora zob. Berganon Teodora z Hozjuszów
Hruszewska Barbara Pronkówna zob. Trzeciak Barbara Pronkówna Hruszewska
Hrychiewicz Franciszek 384/1 3a
Hryniewiczycki 383 9b
Hubarowicz Władysław 383 3
Jabłoński Symen 382/1 5; 384/1 3a
Jachimowicz Józefat 382/1 2
Jakimowicz Marcin 382/2 5b
Jankowski Jan 382/2 1f
Janowski Daniel 380/2 10, 20
Janowski Dawid 380/2 15
Jeleński Jan 380/2 3,5, 40
Jeleński Stanisław 380/2 19
Jelska Maria z Baranowskich 385/1 zał. 2
Jelska Zofia 385/1 zał. 2
Jelski 3 9Michał 385/1 zał.2
Jelski Aleksander 385/1 zał.
Jelski Michał 385/1 zał. 2
Jeśman Adam 384/2 6
Jundziłł 384/2 6
Jundziłł Tadeusz 380/2 45
Jundziłł Władysław 380/2 45; 384/2 18
Juriewicz Stanisław 380/1 1b, 1d, 3a; 380/2 8
Justynski Andrzej 384/2 14
Jusznicewicz Teodor 384/2 17
Kaczanowski Paweł 380/2 25, 380/2 3434
Kamieńska Katarzyna zob. Makowiecka Katarzyna z Kamieńskich
Kamieńska Teresa zob. Kiersnowska Teresa z Kamieńskich
Kamińska Teresa zob. Kiersnowska Teresa z Kamińskich
Kampawski Aleksander 386 4a
Kaszyc Łucja zob. Woyniłłowicz Łucja z Kaszyców
Kaszyc Michał 384/3 5
Kerbak Józef 383 20
Kiełpsz Tomasz 384/2 21
Kiersnowscy 386 2d
Kiersnowska Teresa 382/2 6 80/2 343c-d; 384/1 3a; 384/2 11
Kiersnowski Adam 382/1 10; 382/2; 384/1 3384/1 3d; 384/2 8, 22-26
Kiersnowski Edward 384/2 12, 384/2 26
Kiersnowski Franciszek 383 9b
Kiersnowski Jan 382/1 6; 384/2 8, 11,17, 19
Kiersnowski Józef 383 1a; 384/2; 384/2
Kiersnowski Julian Michał 384/2 17
Kiersnowski Ludwik 384/2 12
Kiersnowski Marek 382/2 6a-b, d; 384/1 3a; 384/2 7
Kiersnowski Michał 383 1a; 384/1 1; 2a; 384/2 9-10, 12,20
Kiersnowski Michał Edward 384/1 1b; 384/2 17
Kiersnowski Nikodem 384/1 1b;384/2 17
Kiersnowski Walerian 384/2 9
Kiersnowski Walery 384/2 9
Kleczkowski Franciszek 382/2 1a
Kobyliński Franciszek 384/2 6
Kochanowski 385/2 I
Kochanowski Julian 385/2 I
Kochańska 5/2 Katarzyna Tołłoczkówna 383 18
Kochański Jakub 383 18
Kocikowski Mariusz 380/2 26
Komar Andrzej 383 16b
Komorowska Anna 385/2 I
Kopczewski M. 383 14
Kopeć Katarzyna zob. Ogińska z Kopciów Katarzyna
Korawińscy 383 zał.
Korczyc Wincenty 384/1 1b
Kornieyczuk Łukasz 380/2 21, 24;382/2 2c;
Kortyński Aleksander 384/3 4
Kosielski 380/2 28
Koszyc Brygida zob. Samowiczowa Brygida z Koszyców
Kozakiewicz Franciszek 384/1 3a
Koziełł Krzysztof 382/2 1a
Krasicki Leon 380/2 27
Krawuwicz Jakub 384/2 17
Krupowicz 380/2 43; 382/2 22b
Krzywkowska Krystyna zob. Płaskowiecka Krystyna
Kui Semen 386 1c
Kumituirz Michał, sędzia 384/1 3a
Kunewska Katarzyna zob. Dołotecka Katarzyna
Kunicki Maciej Antoni 383 6b
Kuniewicz Michał 382/1 4, 5
Kurzeniewski Józef 384/3 3
Kwiatkowski Antoni 380/2 16
Kwiatkowski Antoni 380/2 9
Lachnicki Antoni Czyż 383 19
Laskowski Józef 380/2 20-21; 380/2 21; 382/2 2c
Leszkiewicz Celestyn, przeor karmelitów
Lewandowski Apolinary 380/2 40
Lewkowicz Emanuel 382/2 2 b
Lipski Józefat 384/1 3c, 4; 384/2 17
Lisowski Antoni 380/2 45; 384/1 1b
Lisowski Józef 383 6a-b
Lisowski W. 384/2 19
Litwinowicz Stefan 380/1 3b
Lubczycki Malcher 383 6c
Lubecki 0/2 43; 382/2 22zob. Drucki Lubecki
Łangnowski Benedykt Posylski 383 6b
Ławrynowicz Czesław 385/2
Łopott Antoni 380/2 19
Łopott Michał, marsz. Tryb. Lit. 380/2 19
Łoskiewicz Benedykt 382/2 2b
Łukasiewicz Marcin 382/2 5b
Łureski Michał 383 19
Łyszkiewicz Stanisław 380/2 42
Makowiecka Katarzyna z Kamieńskich 382/2 8
Makowiecki Krzysztof 382/1 1
Makowiecki Ludwik 382/2 8
Malczewski Andrzej 380/2 5, 23
Maluszecki Ludwik, podstarości nowogr. 382/1 2
Marchocki Józef 382/2 7
Marcinkiewicz Apolinary 384/2 19
Markiewicz Julia 385/2 I
Markiewicz Marcin 380/2 31, 32
Martinowicz Hryhor 382/2 4
Michniewicz Jan Józef 380/2 3, 12, 40; 382/2 2382/2 2c
Mikulski Michał 384/2 6
Minkowski Karol 382/1 8
Mniszech Jan Wandalin 382/2 3
Mniszech Katarzyna z Zamoyskich 382/2 3
Mogilnicki Adam 383 6c
Mogilnicki Jan Stanisław 382/2 5g, 5i
Mokrzecka Tekla z Sassukiewiczów 383 3
Mokrzecki Albert 383 3
Mokrzecki Antoni Kazimierz 383 16c
Moroz Mikołaj 380/2 23
Morykoni Józef 380/2 19
Moszyński Fryderyk, marszałek w. koronny 382/2 6a
Nieciecki Franciszek 382/2 2b
Nieciecki Józef 380/2 18
Nielubowicz Adam 384/1 3c
Nielubowicz Ignacy 384/2 14
Nielubowicz Joachim 384/1 2b
Nielubowski Ignacy 384/2 7
Niemirowska Anna z Zawiszów zob. Szczytt Anna
Niesiołowski Józef 384/3 5
Nieszkiewicz Antoni 380/2 32
Nietyxa Jan 382/2 2b
Nostupalski Jan 380/2 4
Odachowski Antoni 380/2 19
Ogińska z Kopciów Katarzyna 383 11b
Ogiński Jan 380/2 28
Ogiński Mikołaj Franciszek 383 11b
Olędzki Aleksander 384/2 13-16
Olędzki Stanisław Aleksander 384/2 21
Olędzki Stefan 384/1 2b; 384/2 12,16,21
Olszewski Stanisław 382/1 1
Onichowski Jan 380/1 1b
Onysewicz Jan 380/2 4
Orda Ludwik 380/1 1b
Orda Michał 380/2 18
Orda Stanisław 383 6 a-b
Ordyniec Daniel 383 21
Orłowski Jan 384/2 2
Orłowski Paweł 384/2 2
Orzeszko Anna z Szujskich 380/2 9, 11-15, 18-24,380/2 46
Orzeszko Jan 380/2 4, 20, 22, 37 37
Orzeszko Jan Tadeusz 380/2 9-14, 18-19
Orzeszko Marianna z Daszkiewiczów 380/2 5
Orzeszko Tadeusz 380/2 5
Osowicki Johann 382/2 2b
Osowicki Konstanty 382/2 2b
Ostromęcki Michał 381/2 1
Ostromęcki Walery 381/2 2
Ostryjemska Aleksandra zob. Trzeciak Barbara Pronkówna Hruszewska
Ostryjemska Katarzyna zob. Rostocka Katarzyna z Ostryjemskich
Ostryjemska Maria zob. Swyszczewska Maria z Ostryjemskich
Ostyjemski Maciej 382/2 9
Pac Teresa 383 16a; 384/3 2
Parysewicz Jan 380/1 1b; 380/2 6, 16
Parysewicz Kunegunda zob. Boreysza Kunegunda z Parysewiczów
Paweł Jankowski 382/2 1f
Pawlikowski Tadeusz 380/2 27
Pawłow Lewko 386 1c
Pawłowicz Eufrozyna ze Szczygielskich 383 11a
Pawłowicz Leon 383 11a
Petersen Jerzy 383 20
Petrykowska Karolina zob. Szadokierska z Petrykowskich Karolina
Petrykowski Alojzy 380/2 43
Petrykowski Franciszek 384/2 23
Petrykowski Rufin 384/2 23
Pęcławski Ignacy 384/1 3a
Pietraszewski Aleksander Jarosław 382/2 1a
Pietrażycki Aleksander 382/2 6 zał.
Pilecki Tadeusz 383 5b
Piotrowicz Julian, superior bazyliański 382/1 11
Piotrowska Anna zob. Borzymowska Anna
Płaskowiecka Krystyna z Reytmanów 1v.Krzywkowska 383 11b
Płaskowiecki Józef 383 11b
Płoński Józef 384/1 1b
Pociej Antoni 386 4e
Pociej Ludwik Konstanty, hetman w. lit 386 4a
Podbereski Jerzy Salomon 380/2 19
Poniatowski Józef 385/1 zał. 2
Popławski 386 3a
Porodecki Aleksander Dusza 382/2 9
Porwaniecki Antoni 380/2 22
Postupalski Józef 380/2 7, 15
Potocki Józef, hetman w. kor. 386 4b
Prokulbicka Katarzyna z Wysockich 382/2 5•
Prokulbicka Regina zob. Bakanowska Regina z Prokulbickich
Prokulbicki Jan 382/2 5•
Prokulbicki Paweł 382/2 1b
Protasewicz Fiodor 384/3 1
Protasewicz Jerzy 384/2 10
Protowicz Aleksander 384/2 23
Przecławska Anna z Mińkowskich 382/2 1, 5
Przecławski Bonifacy 380/2 45
Przecławski Jakub 382/1 3
Przecławski Jan 382/2 1d, 1f
Przecławski Zygmunt 382/2 5b-d, 5f; 384/2 1-5
Przepoicki 382/2 5e
Przeździecki Kazimierz 384/2 2
Pusłowski 381/2 1
Pusłowski Józef 380/2 17
Pusłowski Wojciech 380/2 17
Puzyna 382/2 7
Puzyna Ignacy 386 4c
Puzyna Józef 386 4c
Radkiewicz Wincenty 384/2 20
Radowicki Piotr 383 11c
Radowicki Stanisław 383 11c
Radziewicz Leon 380/2 29
Radziwiłł Dominik 382/2 6a
Radziwiłł Michał, woj. wileński 382/2 6a
Raszkiewicz Jakub 380/2 18
Ratyński Adam Edward 384/2 7
Rautowa Zofia 384/2 15
Remberowicz Jan Kanty 384/2 6
Reytman Krystyna zob. Płaskowiecka Krystyna
Rodziewicz Leon 380/2 43
Rostkowski Adam 382/2 7
Rostocka Katarzyna z Ostryjemskich 382/2 9
Rostocki Wasyl Bolbas 382/2 9
Roynowski Józef 384/2 20
Rudziewicz Antoni 380/27
Rudziewicz Leon 380/2 9-10,14
Ruliański Tomasz Jan 382/2 5h
Rymgayłło Kalikst 384/2 21
Sadowski Renato 386 4a
Samowiczowa Brygida z Koszyców 384/3 8
Sapieha Aleksander, hetman wielki lit. 380/2 5
Sapieha Aleksander, kanclerz WKL 380/2 40
Sassukiewicz Tekla zob. Mokrzecka Tekla z Sassukiewiczów
Saweniowski Cezary 380/2 19
Scipion del Campo Maria zob. Drucka- Lubecka Maria hr. Scipion del Campo
Serdka Ignacy Marcin 383 16 c
Siemakowa Karolina 384/2 10
Siestrzecewicz Ludwik 380/2 19
Skirmuntt 386 4d
Skirmuntt Symon 380/2 12
Skirmuntt Tomasz 380/2 11, 19
Smogorzewska Rozalia z Tyszkiewiczów 383 11b
Smogorzewski Antoni 383 11c
Smogorzewski Karol Władysław 383 11b
Smogorzewski Stanisław 383 11c
Smogorzewski Stefan 383 11c
Soboto Nattynael 386 3a
Solubnicz Wincenty 382/1 9
Soroka Łukasz 382/1 7
Spiszczyński Dymitr 380/2 41
Stabrowska Anna 384/2 25,26
Stabrowski Józefat 382/16
Stabrowski Wikentisij 384/2 25,26
Stawoczynski Józef 382/2 2b
Strawinski Jan Rajmund 383 13
Strawinski Maurycy 383 13
Strawiński Wincenty 384/2 6
Suszczakowski Feliks 385/2 I
Swyszczewska Maria z Ostryjemskich 382/2 9
Swyszczewski Timofiej 382/2 9
Syruć Antoni 384/2 17
Syruć Bogumiła z Brunnowów 384/2 17
Szadokierska Karolina 384/2 20
Szadokierska z Petrykowskich Karolina 384/2 23
Szadokierski Jan 384/2 23
Szadokierski Teodor 384/2 20
Szadoliński Teodor 384/2 7
Szczepanowski Ignacy 382/2 2c
Szczygielska Eufrozyna zob. Pawłowicz Eufrozyna ze Szczygielskich
Szczygielski Jan 383 11a
Szczygielski Michał 383 11a
Szczytt Anna z Zawiszów Niemirowska 383 6c
Szemet Aleksander, podkomorzy wil. 382/1 1
Szemet Kazimierz 382/1 1
Szemetowa Aleksandra ze Świeykowskich 382/1 1
Szpakowski Tomasz 380/2 16
Sztrunk de Wincenty 380/2 19
Szujska Anna zob. Orzeszko Anna z Szujskich
Szwendorzecki Kajetan 384/3 7
Szyrma Władysław 383 6c
Szyrmo Ignacy 380/2 22
Świeykowska Aleksandra zob. Szemetowa Aleksandra ze Świeykowskich
Świeżyński Antoni 384/2 13
Tkanowski Ignacy 384/3 6
Tołłoczko Katarzyna zob. Kochańska Katarzyna
Troskolawski 384/2 23
Truskowski Wawrzyniec 382/2 2b
Trzeciak Adam 382/2 1b
Trzeciak Adam 382/2 8
Trzeciak Barbara Pronkówna Hruszewska 382/2 8
Tur Franciszek 382/1 9
Tur Marcin 384/2 7
Tyszkiewicz Ludwik, marszałek w. lit 382/2 6a
Tyszkiewicz Rozalia zob. Smogorzewska Rozalia z Tyszkiewiczów
Tyzenhaus Antoni 386 2c
Umiastowski Józef 382/2 2b
Umiastowski Kazimierz 381/1
Umiastowski Tomasz 381/1
Uniechowski Konstanty 382/2 5i
Uniechowski Krzysztof 382/2 5g
Wararzynski Jan 382/2 8
Wawrzecki Tomasz 383 19
Wendorf Ignacy 386 1b
Wereszczak Anna Wiktordanka 382/2 1a-b
Weryka Paweł 384/2 17
Wierzejski Adam 383 20
Wiktordanka Anna zob. Wereszczak Anna Wiktordanka
Wojakowski Józef 386 4e
Woliniec Stefan 386 11 c
Wołczecki Józef 382/2 6c
Wołodkowicz Jan, podkomorzy nadworny WKL 384/1 1a
Wołosowicki Jan Hayko 382/2 1b
Woynidowicz Marian 386 1b
Woyniłłowicz Adam 383 20
Woyniłłowicz E. T. 383 15
Woyniłłowicz Florian 384/3 3, 4
Woyniłłowicz Florian 384/3 5
Woyniłłowicz Helena Feduszkówna 384/3 1
Woyniłłowicz Jan Semenowicz 384/3 1
Woyniłłowicz Józef 384/3 8
Woyniłłowicz Katarzyna z Chreptowiczów 383 6 a-b
Woyniłłowicz Łucja z Kaszyców 384/3 5
Woyniłłowicz podwojewodzi nowogr. 383 6c
Woyniłłowiczowie 383 5b
Wybranowski Romuald 382/2 7
Zajworęczuk Fedko 386 1c
Zamoyska Katarzyna zob. Mniszech Katarzyna z Zamoyskich
Zawadzki Onufry 380/2 19
Zawisza Anna z Pietraszewskich 382/2 1a
Zawisza Anna zob. Szczytt Anna
Zawisza Jerdi 382/2 1a
Zbihorowski Tadeusz Ruszczyc 380/2 19
Żardecka Zofia zob. Chabowska Zofia z Żardeckich
Żórawski Feliks 385/2 I

 

Aleksandrów, pow. słonimski 383 1, 386 2d
Basina, pow. słonimski 383 2
Bereżce 38315b
Białocerkiew 381/2 2
Białostocczyzna 385
Bielawa, pow. słonimski 383 3
Bielsk Podlaski 385
Boćki, pow. bielski 383 4
Boryszyn folwark, pow. piński 383 5
Bratlin folwark 383 4
Bytów m.
Klasztor bazylianów 382/1 2-3, 11
Czerewacz 386 1a
Częstochowa 381/2 1
Dąbrowa Górnicza 381/2 1
Dełczyn, pow. piński 382/2 zał.
Dubno, folwark, pow. bielski 383 4
Dudzicze 385 zał.2
Dułeby, pow. łucki 382/2 zał.
Dworcy (Dworza, Dworce) 383 6
Ejszyce (Eyszyce), pow. bielski 383 8
Fałków 381/2 1
Gorzkowice 381/2 1
Hermanów 385/2 I3
Howienowicze 384.2 zał.
Hresk, pow. piński 383 7
Ihnatycze 385 zał.1
Imperium Rosyjskie 385
Iwanczycy, pow. piński 382/2 zał.
Johalin 380/2 45; 384/2 18
Jura Krakowsko –Częstochowska 381/2 1
Kobylak 383 14
Kolczyce (Kulczyce), pow. nowogródzki 383 9
Kołbowicze (Kołbowo) 382/2 1
Komorowicze, folwark, pow. nowogródzki 383 9a
Kosiłów pow. piński 382/2 2
Koszanka, pow. bielski 385
Kościuki, folwark, pow. piński 383 5
Kraków 381/2 1
Królestwo Polskie 385
Krzywobłoty pow. piński 380/2 2
Kuchcze, pow. piński 382/2 zał.
Kurynki, pow. słonimski 382/1 9
Kusin folwark, pow. miński 383 10
Lachowicze, pow. piński 380/2
Ladec Wielki, folwark, 383 15b
Lubieszów, pow. piński 382/2 3
Lubomiera m. 385/2 I 4
Łazów, pow. brzeski 380/1 1a
Łomża 381/2 1
Łopienica Mała, mko, pow. wołkowyski 383 11
Mereczowszczyzna, folwark, pow. miński 383 12
Mirków 381/21
Mołowidy, pow. słonimski 382/1; 384/2
Munawyn, pow. piński 382/2 zał.
Nahorodowicze, pow. słonimski 383 13
Niańków (Niańkowo), pow. nowogródzki 384/2 1, 4
Niwiany 383 14
Nowogródek 382/2 4
Nukryszki 383 zał.
Ojców 381/2 1
Olkusz 381/2 1
Olszany 383 15
Olsztyn k. Częstochowy 381/21381/2
Opole, pow. piński 380/2 17
Ostrów 384/2 5
Ostrów, pow. słonimski 382/2 5
Ostrypin, pow. łucki 382/2 zał.
Ozorków 381/2 1
Pieskowa Skała k. Ojcowa 381/21
Pińsk m.
Karmelici bosi 380/2 37, 43
Pniów, 382/2 7
Podlasie 385
Połonka 382/2 1f
Poniemon 383 18
Raczkiewicze, pow. piński 380/2 6
Roś mko, pow. wiłkomirski 383 16, 386 3d
Roś, folwark, pow. bielski 383 4
Różanka pow. lidzki 384/3 2
Rudka, pow. Bielski podlaski 385
Ruszczyce 383 17
Siemieniaki 383 17
Skorynki, pow. słonimski 382/1 6, 9; 384/2 2222
Sopnica, pow. lidzki 384/3 3
Stefanów, pow. sokólski podlaski 385/2 I1
Struwojc 383 18
Syberia 385
Symanów, pow. łucki 382/2 zał.
Szankowicze, folwark, pow. piński 383 5
Szczuczyn Litewski, pow. lidzki 381/3, 386 1d
Tejkowczy, pow. piński 382/2 zał.
Teresin, pow. bielski 385/2 I2,3
Towiany, pow. wiłkomirski 383 16
Trościanica folwark, pow. bielski 383 4
Tryliski, pow. piński 380/2 36
Warszawa 381/2 1
Warszawa m.
Komisja Cywilno-Wojskowa 380/2 28, 38
Oberpolicmajster miasta Warszawy 385/2 I 3
Wczos Hunkowski 382/2 8
Wilno m.
Sąd Główny 2 Departamentu Guberni Litewsko-Grodzieńskiej 384/2 11•Sąd Główny Litewski Wileński II Departamentu 384/2 17
Wilno m.
Sąd Główny Wileński 381/1
Wiszowa, pow. słonimski 383 19
Wojtowa (Woytowa) 383 20
Wołkowysk 383 21
Wołoszyn, pow. piński 383 5c
Zabłudów 384/3 7
Zabłudów Bielski 385
Zdziecioł 383 22
Zubowszczyzna, folwark, pow. bielski 383 4
Żabieniewo 385/2 I4
Żelaźnica, pow. lidzki 384/3 5
  

                                  
  Na górę

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Opublikowano: 12 marca 2009 roku