"Biblioteka Zasobów Kresowych" powstała z potrzeby chwili i jest przedsięwzięciem zupełnie amatorskim. Nie jest konkurencją dla dynamicznie rozwijających się bibliotek cyfrowych, a jedynie skromnym uzupełnieniem o te pozycje, którymi "giganci" w najbliższym czasie zajmować się nie będą, czy to z uwagi na tematykę, czy trudności w dotarciu do oryginałów. Zamysłem jest udostępnienie interesujących pozycji o historii Kresów, wertowanie których może pomóc w odkryciu zatartych śladów naszych antenatów".

Dzięki inicjatywie i pomocy genealogów kierujących portalem Genealodzy.pl,  zgromadzony materiał jest dostępny na serwerze Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.


 

 

 

 

 

 

HERBARZE, WYKAZY, ZBIORY ARCHIWALNE

Spis szlachty Królestwa Polskiego, W-wa 1851

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, 1853

Prawa i przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1347 do ostatniego sejmu, W-wa 1871

Konfiskaty majątków w Królestwie Polskim pod rządami imperatora Mikołaja I, Louis Lubliner, Bruksela 1861 r.

Wykaz szlachty z Guberni Wileńskiej na wyborach w 1834 r.

Wykaz szlachty z Guberni Podolskiej, 1897 r.

Zbiór dokumentów z Guberni Witebskiej i Mohylewskiej - herbarz, spisy sądowe, 1900 r.

Pamiętnik Juliana Skawińskiego "TRZY OKUPACJE" 1939 – 1945, INDEX nazwisk i miejscowości

Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie z lat 1770 - 1799

Wykaz szlachty Guberni Smoleńskiej, 1897 r.

Z "Miesięcznika Heraldycznego" - Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie z lat 1773 - 1799

Acta stanów WKL na pospolite ruszenie vigore laudum Wileńskiego 14 Augusti 1698

Wykaz szlachty Trockiej z 1844r.

Skorowidz f.515 op.15  Archiwum Historyczne Litwy - spisy rewizyjne chłopów, szlachty, mieszczan, dzierżawców, jednodworców i parafii gub. Wileńskiej 1795-1899

Skorowidz f.539 op.1  Archiwum Historyczne Litwy - Komisja urządzeń ziemskich powiatu Trockiego 1906 - 1917

Skorowidz f.604-1 cz.III (415 - 580) Archiwum Historyczne Litwy

Spis Rodzin Szlacheckich Nowogródzkich 1796 r. f.391 op.6 d.4 Archiwum Historyczne Litwy

Wykaz właścicieli nieruchomości rolnych Województwa Wileńskiego w latach  1928-1939 , część II uzupełnienie , część III, część IV , część V 

Wykaz OSADNIKÓW WOJSKOWYCH, (wykaz kompletny) - sprostowania i uzupełnienia

Wykaz ewakuowanych z ZSRR - wszystkie listy z "POLSKI WALCZĄCEJ"

WYWIEZIONE DO ZSRR RODZINY WOJSKOWYCH (materiały nadesłał Ryszard Sys)

ZESZYT 1 litery od A do G

ZESZYT 2 litery od H do Ł

ZESZYT 3 od litery M do R

ZESZYT 4 od litery S do Ż

ZESZYT 5 UZUPEŁNIENIA od litery A do Ż, bez ustalonych adresów


Herbarz szlachty Inflant Polskich z 1778 roku, Adam Heymowski

Szlachta z pow. Siebież- uczestnicy powstania styczniowego 1863/4

Spis szlachty gub. Mohylewskiej 1783-85, 1898-99 (publikacja w jęz. białoruskim)

SZLACHTA KALWIŃSKA, W-wa, 1936

Spis techników w guberniach Królestwa Polskiego z 1899

INFLANTY POLSKIE - G. B. MANTEUFFEL, Poznań 1879

Rejestr popisowy województwa połockiego z 1765 r., Ryszard Mienicki

WYKAZ SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZACH WILEŃSKICH: ROSSA, BERNARDYŃSKIM I ANTOKOLSKIM

CMENTARZ BERNARDYŃSKI 1810 - 2010
ARCHIWALIA CMENTARZA BERNARDYŃSKIEGO I INNYCH w zbiorach Biblioteki im. WRÓBLEWSKICH, KATALOG POCHOWANYCH Nowe!

DOKUMENTY STAROPOLSKIE Z ARCHIWUM PROF. STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO

WYKAZ MAJĄTKÓW I ICH WŁAŚCICIELI NA KRESACH II RP , stan na 1 IX 1939 r.

 

ARCHIWUM AKT DAWNYCH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO (drewnyje akty)
 

MAPY

Mapy guberni mohylewskiej

Mapy guberni grodzieńskiej

Mapy guberni kijowskiej

Mapy guberni podolskiej

Mapy guberni wołyńskiej

Mapy guberni kowieńskiej

Mapy guberni wileńskiej

Mapy guberni mińskiej

Mapy guberni witebskiej

Mapa sześciu guberni Litwy i Białej Rusi

Mapy guberni z 1836 roku

 

GENEALOGIE RODÓW

Rody z Kresów

Ród Kisielów

Radziwiłłowie

Opuszczone gniazda, milczące kamienie

Doktorowicz-Hrebniccy, drzewo, album

Stankiewicze herbu Ostoja i Krażowscy, album, katalog wystawy

Materiały do historii rodu Cholewitów-Pawlikowskich

Ignacy Parczewski - Na czerwonym Dworze

 

KSIĘGI METRYKALNE

Kościół rk. w Międzyrzeczu k/Wołkowyska 1802-1805 chrzty

Kościół franciszkanów w Pińsku akta metrykalne 1734-1752 chrzty

Indeksy ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Petersburgu

Kościół parafialny w Olkienikach - spis wiernych mówiących po polsku w 1913 r.

Spis wiernych katolickich parafii Szemietowo z 1909r. w j. rosyjskim , po polsku

Z księgi ślubów parafii Świr z 1868 r.

Z księgi ślubów parafii Niestaniszki z 1868 r.

Spis wiernych katolickich parafii Świr z 1890 r.

Spis wiernych katolickich parafii Świr z 1895 r. , wykaz w polskim tłumaczeniu

Kościół parafialny Święciany - księga ślubów 1753-59

Kościół parafialny Wołma - księga spowiadających się 1858 (materiał do publikacji dostarczył Jarosław Matusiewicz)

Kościół parafialny Wołma - księga spowiadających się 1863  (materiał do publikacji dostarczył Jarosław Matusiewicz)

Kościół Cekinie dek. Święciański - Ceikinaiai - nauki przedślubne: 1931-33, 1934-38, 1940-45

Kościół Czekiszki pow. Kowieński - spis parafian 1844

Kościół Daugiele - Daugailių bažnyčia: - rejestr urodzin i chrztów 1685-1726,- rejestr chrztów i ślubów 1720-1731, - rejestr urodzin i chrztów 1707-14

Kościół Dobeiki - Debeikių: - rejestr urodzin i chrztów 1827 - 1840, - rejestr zgonów 1848 - 1865

Kościół Hanuszyszki - spis parafian 1840

Kościół Janopol - spis parafian 1845

Kościół Kołtyniany - spis parafian 1846

Kościół Korkożyszki - wypis z księgi urodzeń i ślubów 1877-1905

Kościół Kryniczyn - rejestr urodzin i chrztów 1697-1703

Kościół Ławkożem - rejestr parafian 1844

Kościół Leluń - rejestr parafian 1846

Kościół Mosiadz - rejestr parafian 1845

kościół Ołdachowski - Adakavas - spisy parafian 1845

Kościół Połowień - Palėvenėlės: - rejestr zgonów 1851-80, 1880-1919

Kościół Sapieżyszki - Zapyškio bažnyčios: - rejestr urodzeń 1774-84, 1814-15, 1816-17, 1819, 1826-28,- rejestr ślubów 1817, 1834-38, - rejestr zgonów 1808-12, 1819, 1826-30

Kościół Siesiki - Siesikai - rejestr wiernych 1866

Kościół Żejmy - Žeimių bažnyčios: - rejestr urodzin 1737-72, 1744-50, 1751-57, 1757-62, 1763-69, 1769-72

Kościół Żydejki - spis parafian 1845

◊  inwentarz pow. Pieniańskiego 1798, 1798/2

inwentarz pow. Wiłkomirskiego 1765

inwentarz pow. Połąga 1756

inwentarz pow. Teleszewskiego 1853

Kościół Odachowo - spis parafian z 1845

Kościół Cejkinie - księgi egzaminów przedmałżeńskich 1931-1933, 1934-1938, 1940-1945:

Kościół Daugieliszki - księgi chrztów 1685-1726, 1720-1731:

Kościół  filialny Daugielski -metryki chrztów od 1707 - 1714, chrzty 1685 - 1726, chrzty i małżeństwa 1720 -1734

Kościół Daugiele - księgi pogrzebanych z lat 1827-1834 i 1847-1848 oraz spisy parafian z lat 1853-1856 i 1866:

Kościół Dobejki - księgi chrztów z lat 1827-1840: (LVIA:  F1653 Ap.1 B.6)

Kościół Janopol - spis parafian z 1844 , Lenkimy-spis parafian z 1845, Masiady - spis parafian z 1845 , Hanuszyszki - spis parafian z 1840 :

Kościół Korkożyszki - księgi chrztów 1877–1905:

Kościół Kryniczyn - zindeksowane księgi chrztów z lat 1697-1703:

Kościół Leluny - przypadkowa kolekcja różnych ksiąg metrykalnych z lat 1794–1940:

Kościół Poławień - przypadkowa kolekcja różnych ksiąg metrykalnych z lat 1851–1880:

Kościół Poswol - księgi chrztów z lat 1697-1703 oraz ślubów z lat 1697–1729:

Kościół Siesiki - spis parafian z 1866 roku:

Kościół Skiemiany - księgi chrztów z lat 1827-1832, 1848-1860, 1855- 60, 1861-67, 1867-1880:

Kościół Stokliszki - księgi pogrzebanych z okresu od 1705 do 1798:

Szaty — przypadkowa kolekcja różnych ksiąg metrykalnych z lat 1699-1705, 1705-1738, 1764-1773, 1784-1791, 1791-1804, 1804-1820, 1821 - 1827, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863,    1864, 1865, 1866, 1868,1869;

Kościół Zapyszki - przypadkowa kolekcja różnych ksiąg metrykalnych z lat 1774 – 1858:

Kościół Olkieniki - liczna kolekcja ksiąg metrykalnych z lat 1666 do 1764:

 

◊ Parafia Troki:

Metryki urodzeń, ślubów, zgonów 1798-99, 1800-10, 1811-20, 1821-26, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835 , 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 - cz. I, II, III, 1882 - cz. I, II, III, 1883 - cz. I, II, III 1884 - cz. I, II, III, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892

- indeksy urodzeń, ślubów i zgonów: Kolendo, Stankiewicz, Urbanowicz

 

◊ Kościół parafialny rz. katolicki w Podbrzeziu:

Księga urodzin, ślubów i zgonów 1799 - 1801

 

◊ Kościół parafialny rz. katolicki w Niemenczynie:

Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów. 1886-1897.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1900-1903.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1887-1890.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1894-1903.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1890-1893.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1897-1900.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1894-1897.
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów. 1897-1902.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1872-1884.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1879-1883.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1875-1879.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1872-1875.
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów. 1868-1877.
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów. 1877-1886.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1884-1894.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin. 1883-1886.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin. 1906-1908.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1903-1916.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin. 1903-1905.
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów 1827-1834.
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów 1845-1848.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1845-1848
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów. 1912-1919.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1848-1864.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1865-1869.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1869-1872.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin 1859-1865
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów. 1920-1922.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1864-1872.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów. 1916-1922.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzin. 1908-1911.
Kościół rk. w Niemenczynie księga urodzeń, ślubów i zgonów. 1802-1818.
Kościół rk. w Niemenczynie księga ślubów i zgonów. 1783 -1896.
Kościół rk. w Niemenczynie księga zgonów.1794 - 1896.
Kościół rk. w Niemenczynie księga slubów.1897 - 1939.

◊ Kościół parafialny rz. katolicki w Giedrojciach:

Spis wiernych na 1912 r.

Księga chrztów 1784 - 1791

Księga zgonów 1774 - 1800

Księga urodzin, ślubów i zgonów 1802 - 1818

Księga zgonów 1800 - 1827

Rejestr nauk przedślubnych 1775 - 1795

Rejestr nauk przedślubnych 1795 - 1830

Kopie indeksów zasobów dekanatu Giedrojcie w Archiwum Wileńskim

Kopie indeksów zasobów kościoła ewangelicko - reformowanego w Archiwum Wileńskim.*)

Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzin 1873-1877.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzin 1877-1882.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga ślubów 1848-1869.
 Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzeń 1865-1870.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1870-1876.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1876-1882.
 Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzeń 1870-1872.
 Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzeń 1872-1873.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1915-1924.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga ślubów 1915-1936.
 Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzeń 1903-1908.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga ślubów 1900-1918.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1925-1936.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1916-1919.
 Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzeń 1887-1892.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1902-1915.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzin 1895-1899.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1889-1902.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzin 1892-1895.
 Kościół rzk. w Giedrojciach księga ślubów. 1877-1886.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga zgonów. 1882-1889.
Kościół rzk. w Giedrojciach księga urodzin 1908-1913.
 Kościół rzk. w Giedrojciach akty urodzin Juozo-Vincento, Napoleono, Kazimiro-Ignoto, Karolio. 1834.
 Kościół rzk. w Giedrojciach akty urodzin Vincento-Stepono, Stepono, Povilo-Rainoldo, Petro. 1834-1841.

 

◊ Kościół parafialny rz. katolicki w Jeziorosach (Jeziorosy=Nowoaleksandrowsk=Zarasų):

Rejestr egzaminów przedślubnych 1827-33 1833-39, 1849-58, 1860-64, 1864-65, 1865-70, 1881-90, 1890-99, 1912-21

Rejestr ślubów 1824-27 , 1922-26, 1926-31, 1931-37

Rejestr urodzin 1801-05, 1805-12, 1822-29

Rejestr zgonów 1806-27, 1827-39, 1915

Rejestr wiernych 1866

parafia Śmielińsk rejestr egzaminów przedślubnych 1837-51, 1890-1924

parafia Śmielińsk rejestr zgonów 1888-1915

parafia Suwejki rejestr ślubów 1750-67

parafia Suwejki rejestr urodzin 1749-64

parafia Dusiaty rejestr ślubów 1932-40

parafia Dusiaty rejestr ślubów 1940

 

◊ Kościół parafialny rz. katolicki w Subotnikach (pw. Św. Władysława  Archidiecezji Wileńskiej, dziś wieś na Białorusi, rej, Iwie obw. grodzieński.) notka informacyjna

Księga chrztów 1728-1752

Księga chrztów 1827-1833,

Księga zmarłych ok. 1800,

Spis mieszkańców parafii z ok. 1844 r. i księga małżeństw 1788-1803.

ZASOBY METRYKALNE W INTERNECIE

, część VI , część VII

Księgi metrykalne kościołów Rz. Kat. udostępnione na e-Paveldas w 2014 roku

Wykaz inwentarzy parafii RK na e-Paveldas

Księgi metrykalne parafii RK. dekanatu POBOJSKIEGO udostępnione na FamilySearch ( Aby oglądać udostępnione zasoby należy założyć bezpłatne konto FamilySearch). Dekanat Pobojski obejmował parafie:

Bogusławiszki , Czabiszki, Dubinki, Dukszty, Giedrojcie, Giełwany, Glinciszki, Inturki, Janiszki, Kiernów, Korwia, Mejszagoła, Muśniki, Nidoki, Niemenczyn, Pobojsk, Podbrzezie, Szeszole, Suderwa, Szyrwinty, Upniki, Werki, Widzieniszki.

   -   1819 spis parafii UMZ (urodzeni, małżeństwa, zgony)

   -   1820 spis parafii UMZ c.d. księgi Z

   -   1821 spis parafii UMZ

   -   1822 spis parafii UMZ

   -   1823 spis parafii UMZ

   -   1824 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z c.d. księgi zgonów

   -   1825 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1826 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1827 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z Kc.d. księgi zgonów

   -   1828 spis parafii U spis  parafii M spis parafii  Z

   -   1829 spis parafii U spis parafii  M spis parafii Z

   -   1830 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1831 Spi parafiis U spis parafii M spis parafii Z

   -   1832 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1833 spis parafii U c.d. księgi chrztów spis M spis Z

   -   1834 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1835 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z c.d. księgi zgonów

   -   1836 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1837 spis parafii U c.d. księgi chrztów spis parafii M spis parafii Z

   -   1838 spis parafii U c.d. księgi chrztów spis parafii M spis parafii Z

   -   1839 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1840 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1841 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

   -   1842 spis parafii U spis parafii M spis parafii Z

Parafianie rudomińskiego kościoła rzymsko-katolickiego pow. wileńskiego z 1914 r.

Księga wiernych należących do kościoła rzymsko-katolickiego w Oszmianie z 1909 r.

Wykaz urodzonych z 1855 roku w parafii oszmiańskiej

Spis miejscowości parafii oszmiańskiej z 1909 roku

Spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego w Nowych Trokach z 1908 roku

Spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego w Starych Trokach z 1909 roku

Wykaz osób o nazwisku STANKIEWICZ ochrzczonych w kościele św. Jana w Wilnie w latach 1797 - 1905

Zasoby metrykalne w Litewskiej Bibliotece Akademii Nauk

Wykaz parafii i dekanatów Diecezji łucko - Żytomierskiej

Spis parafian kościoła rz-k. parafialnego Czekiskiego pow. Kowieński dek. Wieloński 1844 r.

Spis ludności parafii kościoła rz-k Odachowskiego

Spis parafian kościoła rz-k. Kołtyńskiego gub. kowieńskiej z 1846 r.

Spis parafian kościoła rz-k. Liadskiego z 1845 r.

Spis parafian kościoła rz-k. w Tyrkszlach z 1845 r.

Spis parafian kościoła rz-k. w Żydejkach z 1845 r.

INDEKSY ZASOBÓW METRYKALNYCH NA LITWIE KOWIEŃSKIEJ

Parafia Bukańce, śluby 1797/8 r.

Parafia Bukańce, urodzenia 1797 r.

Parafia Bogusławiszki i Giełwany, śluby szlacheckie, 1828-1919.

Parafia Wędziagoła - śluby 1857 r. 

Parafia Kielmy - śluby 1819 r.

 

◊ Kościół rz. katolicki w pw. św. Krzyża w Kownie

 

Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1926-1935.

Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1924-1927.

Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1921-1924.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń. 1904-1908.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń. 1909-1916.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1932-1936.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1903-1910.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1917-1921.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1936-1940.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1917-1926.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1897-1916.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń. 1890-1900.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1884-1897.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń. 1884-1890. 
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1895-1903.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1910-1917. 
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1884-1895.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów. 1936-1940.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń. 1900-1903.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga ślubów 1935-1936.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga ślubów 1919-1921 / 1927-1928.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów1919-1921 / 1928-1932 
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga ślubów 1917-01-14 / 1921-07-28
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1917-01-01/1920-03-22
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1917-01-01/1921-07-27
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1901-12-29 /1903-09-08
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1896-10-14 /1899-12-02
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1893-01-20 /1896-10-13
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1899-11-26 /1902-01-10
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1891-04-28 /1893-05-02
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1892-03-29 /1897-12-31
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1901-01-03 /1903-12-31
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1908-03-22 /1911-01-31
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1911-02-01 /1913-09-14
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1897-01-06 / 1901-01-01
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1913-09-14 / 1918-05-14
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1916-01-13 / 1918-04-08
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1909-12-08 / 1911-05-31
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1911-06-01 / 1913-06-09
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1907-11-05 / 1909-12-31
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1903-09-11 / 1906-01-31
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1906-01-01 / 1907-12-04
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1930-1940 (spis alfabetyczny).
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga ślubów 1884-1940 (spis alfabetyczny).
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1903 / 1916 (spis alfabetyczny).
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1917-1929  (spis alfabetyczny).
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1884-1940 (A-K)
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1884-1940 (V-Ž)
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1884-1940 (L-U)
◊  Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1913-1915.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1872-1884.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga zgonów 1884-1903.
Kościół pw św. Krzyża Kowno księga urodzeń 1884-1891.

 

◊ Kościół rz. katolicki  pw. św. Krzyża w Wilnie

 

Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń  1904-1910.
Kościół pw św. Krzyża Wilno księga zgonów 1904-1913.
Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1891-1897.
Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1897-1901.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1901-1904.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1878-1884.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga ślubów 1893-1911.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga ślubów 1848-1870.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1866-1874.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga zgonów 1848-1871.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1874-1878.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń 1910-1911.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga zgonów 1913-1917.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga urodzeń  1912-1913.
◊ Kościół pw św. Krzyża Wilno księga zgonów 1906-1907.
 

 

 

PAMIĘTNIKI

WSPOMNIENIA NOWOGRÓDEK  WIĘZIENIE WYGNANIE PRZEZ EDWARDA PAWŁOWICZA, Lwów 1887  (PDF 1,4 Mb)
 

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W POSZUKIWANIACH

Wskazówki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

Genealog w Wilnie. Refleksje i wskazówki dla poszukiwaczy w zbiorach AP Litwy

Spisy właścicieli ziemskich litewsko-białoruskich guberni Rosji w drugiej połowie XIX wieku (rosyjskie publikacje statystyczne i kartograficzne) Jerzy Czajewski

 

INNE

Informacja o aktach parafialnych z b. Diecezji Pińskiej w zasobach Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej

Informacja o księgach metrykalnych kościoła rz. katolickiego w Archiwum Grodno na Białorusi

Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze 1773 -1867 w/g J. Iwaszkiewicza

Skarbiec diplomatów, papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych, uchwał narodowych,  ... Litwy, Rusi Litewskiej, I. Daniłowicz, Wilno 1862, T. II.

POLSKI KALENDARZ PIOTROGRODZKI na rok przestępny 1916. Księga adresowa polaków zamieszkałych w Piotrogrodzie i okolicy oraz na prowincji.

Metryka Litewska  jako źródło informacji historycznej

HISTORIA GRODZIEŃSZCZYZNY W XIX I XX w.

DIECEZJA MIŃSKA - DEKANAT NOWOGRÓDZKI

DIECEZJA MIEDNICKA - opisanie dawnej diecezji Żmujdzkiej

Dokumenty Staropolskie z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego

Galeria fotografii z WILNA, część II

ALBUM WIDOKÓW POLSKI, NAPOLEON ORDA, część I, II, III, IV, V

MEMENTO KRESOWE , Antoni Urbański Warszawa 1929

PODZWONNE NA ZGLISZCZACH LITWY I RUSI, Antoni Urbański Warszawa 1928

PRO MEMORIA, 4-ta SERJA ROZGROMIONYCH DWORÓW KRESOWYCH , Antoni Urbański Warszawa 1929

Z CZARNEGO SZLAKU I TAMTYCH RUBIEŻY, ZABYTKI POLSKIE PRZEPADŁE NA PODOLU, WOŁYNIU, UKRAINIE, Antoni Urbański Warszawa 1928

Zasoby Archiwum w Mińsku - spis fondów

Tabela rang

SPIS CZŁONKÓW I STATUT KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN Z 1938r.

SPIS OBYWATELI ZIEMSKICH WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, KIELECKIEGO, POLESKIEGO, NOWOGRÓDZKIEGO I BIAŁOSTOCKIEGO

Taryfa podymnego powiatu Lidzkiego z 1790 roku

WILNO kwartalnik poświęcony sprawom miasta Wilna 1939 NR.1, NR.2.

 

POLSKA POD ZABORAMI - GUBERNIE:

- grodzieńska

Alfabetyczny spis szlachty grodzieńskiej guberni z 1900 roku.  Treść

Spis własności ziemskich grodzieńskiej guberni z 189o roku. Treść

Pełny spis właścicieli wielkich majątków ziemskich grodzieńskiej guberni z 1904

Wybory do władz miejskich w 1906 r. w Guberni Grodzieńskiej - spisy wyborców:

Białystok, Bielsk, Brześć, Grodno, Kobryń, Próżana, Słonim, Sokółka, Wołkowysk, zał.1, zał.2

Wykazy mieszkańców miejscowości (folwarku) Roś koło Wołkowyska w obwodzie grodzieńskim z 1921 r.

Z "Księgi pamiątkowej guberni grodzieńskiej" z 1872 r.

Z "Księgi pamiątkowej guberni grodzieńskiej" z 1889 r.

Szlachta powiatu kobryńskiego 1797 r.

- kowieńska

Spis powszechny majątków i własności ziemskiej Guberni Kowieńskiej z 1870 r. Treść spisu

Spis własności ziemskich Guberni Kowieńskiej z 1892 r.

Wypis z Ksiąg Ziemskich powiatu Kowieńskiego z 11 stycznia 1784 roku.

Wypis z ksiąg grodzkich powiatu kowieńskiego 1778

Krótki protokół sejmiku pogromnicznego pow. Kowieńskiego

Wota sekretne W. M. Mackiewicza nazwiska głosującej szlachty, 1800

Wybór delegatów na sejm walny w Kownie 1786

Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej I II i INDEX III i INDEX IV

Wizytacja Dekanatu Kowieńskiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jakóba Massalskiego

"Pamiatnaia kniga" Guberni Kowieńskiej 1861 r.

Inwentarz starostwa Kupiskiego z 1798 r.

- mińska

Spisy podatników - Nowogródek 1795  - pierwsze arkusze, II, III IV, V, VI

Spisy podatników - Mińsk 1795

ROK 1863 NA MIŃSZCZYŹNIE

Spis własności ziemskich Guberni Mińskiej z 1889 r. - fragmenty

Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej z 1876 r.

Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej z 1889 r.

Spis właścicieli ziemskich Guberni Mińskiej posiadających 500 i więcej dziesięcin ziemi, 1904 r.

Spis własności ziemskich powiatu Mińskiego z 1901 r.

Spis członków Mińskiego Towarzystwa Rolniczego z 1914 r. 

Kalwaria, historyczny cmentarz w Mińsku - wykazy mogił i pomników

Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej I II i INDEX III i INDEX IV

Obrazki Mińskie 1850 - 1863,  Zofia Kowalewska

Polesie Ilustrowane, O.Nelard,  Brześć 1923 - fragmenty

- mohylewska

Spis własności ziemskich guberni mohylewskiej z 1884 r
          Rok 1863 na Kresach mohylewskich

- podolska

Własność ziemska w guberni podolskiej, 1898

Podolskie Pieśni Ludowe, Czesław Kozietulski, Lwów 1935

- wileńska

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1845 r. 

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1846 r. 

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1855 r

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1875 r

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1895 r

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1904 r

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1906 r. 

Wilno 1912. Książka adresowa i informator. Treść

Wilno 1913. Książka adresowa i informator - Części: PierwszaDruga

Wilno 1914. Książka adresowa i informator. Treść

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Wileńskiej na 1915 r

"Księga adresowa Wilno" 1928 r

Gubernia Wileńska rok 1873, wykaz gmin i majętności  - reprodukcja książki

Katalog ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej I II i INDEX III i INDEX IV

Księga potwierdzenia szlachectwa z lat 1798 - 1812 lit. "P"

Wilno w powstaniu roku 1830/31

Wilno Kalendarz na 1866 r.

Przewodnik po Wilnie i przedmieściach, informator historyczny z 1883 r.

OBSZAR JĘZYKA LITEWSKIEGO W GUBERNII WILEŃSKIEJ nakładem AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE, 1896 ROK

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej I okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej II okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej III okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej IV okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do Dumy Państwowej VI okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.

Wilno 1915 w/g Lucyana Rydla

Monografia Wilna w/g Paula Webera z 1917 r.

Wojenn0-statystyczny opis Imperium Rosyjskiego, gubernia Wileńska 1848 r.

Ревизские Сказки:  Gryniewicze, Stryja, Derewa, Słoboda 1834, 1850

Doktorowie Medycyny promowani w Wilnie, Józef Bieliński, W-wa 1886

Testament Krzysztofa Radziwiłła Wojewody Wileńskiego, 1599

Ревизские Сказки - index spisów rewizyjnych z Guberni Wileńskiej za lata 1795-1899 w zbiorach LVIA

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1800. Spis uzupełniający do spisu z 1795 (obejmuje osoby nowoprzybyłe i nie ujęte w trakcie V spisu).

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, Troki 1811

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA MERECKA, 1811 r. F.515-15-197

Ревизские Сказки - Spis rewizyjny, PARAFIA NOWOTROCKA,  1811 r. F.515-15-197

Ревизские Сказки: TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. KARAIMI, F 515-25-112

                                          TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. MIESZCZANIE, F 515-25-112

                                          TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r. OBYWATELE, F 515-25-112

                                          TROKI, Spis rewizyjny, 1858 r.  WOLNI I MIESZCZANIE, F 515-25-112

Spis spowiadających się i przyjmujących komunię, TROKI -1852, 1855, 1858, 1859

Spis parafian Kościół w Kamieliszkach z 1908 roku

Litwa kowieńska - dwory, dworki, pałace

Inwentarze majątków w powiecie wileńskim w latach 1847 - 1853 (dostępne w Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie).

Inwentarze Starostw Powiatu Wiłkomirskiego, 1765.

Sąsiedzi na dobre i na ... oby na lepsze czasy

Spisy rewizyjne powiatu lidzkiego z 1795: parafia Iszczołna, parafia Nacza, parafia Nowy Dwór, parafia Różanka, parafia Zabłocie

Alfabetyczny wykaz majątków pow. lidzkiego z 1844 r.

WYKAZ OSÓB URODZONYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM I ZACHODNICH GUBERNIACH,

    uwolnionych na podstawie postanowienia z 13/17 maja 1871 r.betyczny wykaz majątków pow. lidzkiego z 1844 r.

Kancelaria Wileńskiego Biura Deputacji Szlacheckich pow. Wiłkomirski F391 ap 1 b1 1690, F391 ap 8 b2 2571 F708 ap 2 b3

Wykaz kobiet podejrzanych o wspieranie powstania styczniowego 1863 r. F1248_ap1_b622

- witebska

  Spis właścicieli ziemskich guberni witebskiej na 1878 r.

  Spis konfiskat majątków po upadku powstania styczniowego w guberni witebskiej z 1866 r.

Spis majątków i właścicieli ziemskich w pow. newelskim i siebieskim  guberni witebskiej na 1905 r.

Alfabetyczne wykazy osób występujących w "Памятные Книжки" guberni witebskiej z lat 1862-1914

- kijowska

  Spis właścicieli ziemskich ośmiu powiatów guberni kijowskiej, Kijów 1889 

- suwalska

  Majoraty, dobra pokościelne i prywatne guberni suwalskiej 1909 roku

- wołyńska

  Wykaz szlachty wołyńskiej, 1906

"prywislański kraj"

Spis właścicieli majętności ziemskich Guberni Siedleckiej z 1910 r.

"Pamiatnaja Kniga" Guberni Warszawskiej na 1913 r

"Księga adresowa Warszawy" na 1928 r. cz.I.

"Księga adresowa Warszawy" na 1928 r. cz.II

 

WYKAZY I INDEKSY

27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK  - żołnierze dywizji, żołnierze w konspiracji i samoobronie

Список адресов беженцев - Spis adresów wychodźców wojennych 1916 r.  Cz. I, Cz. II, Cz. III

Spis miejscowości Diecezji Łuckiej - stan na 1938 r. daty erygowania parafii

Spis zlikwidowanych po 1945 r. parafii diecezji Wileńskiej, Lwowskiej i Łuckiej

Ziemianie na Litwie Kowieńskiej 1919 - 1930

Spis ulic miasta Wilna z 1920 r.

Wykaz nazw ulic Wilna dawniej i dziś

PAMIĄTKA DLA RODZIN POLSKICH, notki o straconych więzionych i zesłanych 1861-66.

Lista osób zesłanych z Litwy na Sybir, których majątki podlegają przymusowej sprzedaży na mocy ukazu z dnia 10/12 XII 1865 r. Publikacja prasowa Dziennika Poznańskiego z 1868 r.

Spis mieszkańców Rosi, stan na 1939 r.

Wykaz pochowanych na cmentarzu katolickim w Kursku

"ARCHIWUM WILEŃSKIE" - groby polskie na Litwie

CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE , WYSZUKIWARKA GROBÓW

CMENTARZ NA ROSSIE w/g zbioru Wacława Wejtko (1861 – 1940)

Lista osób represjonowanych w Uzbekistanie

REPRESJONOWANI NA BIAŁORUSI - INDEX ROZSTRZELANYCH 1920-50 cz. I, cz. II

"Nieodnalezione ofiary Katynia?" Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940 Nowe!

Rozstrzelani w Mińskim więzieniu NKWD w 1937 r.

Cmentarz w Tomsku - spis pochowanych katolików (w tym zesłańców) w okresie od 1841-1919. (Opracowanie w jęz. rosyjskim, plik w formacie PDF)

 

 

INNE MATERIAŁY

 

schematyzmy wileńskiej archidiecezji

DEKRET ROZGRANICZENIA DIECEZJI WILEŃSKIEJ 1849 r., Ignatio Hołowiński, nakładem J. Zawadzkiego, WILNO 1854.  Wykaz miejscowości i Index 

Schematyzm Archidiecezji Wileńskiej z 1938 r. Treść . Tłumaczenie autorstwa Maryli Wojciechowskiej

Schematyzm na 1905 r. (imprimatur z dnia: 19.11.1904 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum ...   

Schematyzm na 1906 r. (imprimatur: 17.07.1905 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

 Schematyzm na 1907 r. (imprimatur: 24.08.1906 r.) - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi ...   

Schematyzm na 1909 r. imprimatur: 18.10.1908 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

Schematyzm na 1910 r. imprimatur: 25.08.1909 r.- (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

Schematyzm na 1911 r. imprimatur: 12.10.1910 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD ...

Schematyzm na 1912 r. imprimatur: 03.11.1911 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In AD  MCMXII)

Schematyzm na 1913 r. imprimatur: 20.11.1912 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD  1913)

Schematyzm na 1914 r. imprimatur: 24.08.1913 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD 1914)

Schematyzm na 1915 r. imprimatur: 25.11.1914 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD  1915)

Schematyzm na 1916 r. imprimatur: 26.05.1915 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in AD  1916)

Schematyzm na 1917 r. imprimatur: 08.08.1916 r. - (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro AD.  MCMXVII compositus.)

Schematyzm na 1920 r. imprimatur:20.09.1919 r. - (Ordo Divini officii recitando missaeque celebrandae ad usum Insignis Ecclesiae Cathedralis ...

Rubrycela liturgiczna na 1926 r. - (Ordo Divini officii ( ) Archidioecezis Vilensis ( ) Pro AD MCMXXVI (...) - Schematyzm na 1926 r. ...

Rubrycela liturgiczna na 1927 r. imprimatur: - brak daty - (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro AD 1927) (tylko kalendarz - ...

Schematyzm na 1928 r. imprimatur: - brak daty)  - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1928) (tylko kalendarz - ...

Schematyzm na 1929 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1929)

Schematyzm na 1931 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1931)

Schematyzm na 1933 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1933)

Schematyzm na 1934 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1934)

Schematyzm na 1935 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1935)

Schematyzm na 1936 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1936)

Schematyzm na 1937 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1937)

Schematyzm na 1938 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1938)

Schematyzm na 1939 r. imprimatur: brak daty - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro AD 1939)

schematyzmy diecezji augustowskiej lub łomżyńskiej

Schematyzm na 1908 r.

Schematyzm na 1920 r. imprimatur: 08.12.1919 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXX)

Schematyzm na 1922 r. imprimatur: 20.10.1921 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXII)

Schematyzm na 1924 r. imprimatur: 20.10.1923 r. - (Directorium divini office ut usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro AD MCMXXIV)

Schematyzm na 1925 r. imprimatur z dnia: 20.10.1924 r. (Ordo divini offici [...] Dioecesis Seinensis seu Łomżensis [...] pro AD MCMXXV)

Schematyzm na 1926 r. imprimatur z dnia: 19.11.1925 r. (Ordo divini offici [...] Dioecesis Łomżensis [...] pro AD MCMXXVI)

schematyzm dla diecezji pińskiej

Schematyzm na rok 1933-1934 (imprimatur z dnia 31.12.1933 r.) (Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1933 i 1934)

schematyzm dla diecezji mohylewskiej

DIRECTORIUM OFFICII...CLERO ARCHIDIECESIS MOHILEVIENSIS, 1820. Elenhus z danymi parafii i proboszczów również z tzw. Archidiakonatu Białostockiego

Schematyzm na 1900 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1901

Schematyzm na 1911 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1912

Schematyzm na 1913 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1914

Schematyzm na 1916 r. Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in AD 1917

Schematyzm na 1930 r. Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russian in diem 1 Januarii 1930

 

Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 r. (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)

Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław

Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mińsk

Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 3. Dekanat Olwita

Dekanat połocki w świetle opisów parafii z 1784 r.

Dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 r.

Dekanat kupiski diecezji wileńskiej w świetle opisów parafii z 1784 r. w świetle opisów plebanów

Dekanat świrski w 1784 r. w świetle opisów plebanów

Dekanat lidzki w 1784 r. świetle opisów parafii

Dekanat wileński w 1784 r. świetle opisów parafii

Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z 1784 roku

Opisy parafii dekanatu augustowskiego z 1784 roku

Dekanat wiłkomierski w 1784 r. świetle opisów parafii

Dekanat miński diecezji wileńskiej w świetle opisów parafii z 1784 r.

Obraz parafii Kleszczele w latach 1793-1866, Szymanowski Wojciech 2004

Dzieje parafii Płonka Kościelna do 1795 r.

Dekanat grodzieński: Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku, W. Wernerowa, 1994 schematyzm na 1930 r.
 

Kalendarz MOŁODECZAŃSKI na rok 1928

Wilno i  Ziemia Wileńska - zarys monograficzny, Wilno 1930 

Przewodnik turystyczny po Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, 1934 

Czy wiesz że ...

Dezerter

Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (XII 1919) E. Romer

Ateneum Wileńskie 1923-1939, ze zbiorów BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 

NA PÓŁKACH POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA - kolekcja Kresy Wschodnie

DZIAŁ RĘKOPISÓW ZAKŁADU NARODOWEGO im. Ossolińskich

Nowe, ciekawe pozycje udostępnione na portalach litewskich:

Krótkie przedstawienie praw i obowiązków chłopów i ludzi dworskich uwolnionych z poddaństwa.

Księga wizyt klasztorów Księży Kanoników Laterańskich za rok 1816 w Diecezji Wileńskiej

Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim , część II, III

 

CYFROWA BIBLIOTEKA ŚWIATA

BIBLIOTEKI CYFROWE NA ŚWIECIE:

KSIĘGI PAMIĄTKOWE GUBERNI CR
 

INNE PRZYDATNE

SPÓR PIÓRA Z OŁÓWKIEM, T. Sinko, Lwów 1933

Nasze podwileńskie Ojczyzny

Lista imienna osób, Składających ofiary na pomnik Tadeusza Kościuszki, Kraków 1821

 

TE STRONY TRZEBA ODWIEDZIĆ...

Echa Polesia, Biuletyn Filaretów z Polesia ECHA POLESIA 1(25)2010

Wołyń naszych przodków...

PRZEGLĄD RÓŻNYCH STRON O WOŁYNIU

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945

Na Laudzie - wśród rodaków z Kowieńszczyzny

Podbrodzie

WILNO ENGRAMEM JEST MOIM

Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej

EPILOG WILEŃSKIEJ AK- NIW 1981

27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK
 

Aby przeglądać publikacje opracowane w formacie DjVu korzystaj z DjVu Viewer Extension dla Chroma, po uprzednim pobraniu na dysk lokalny interesującego materiału, i jego rozpakowania.
  Więcej na : https://www.cuminas.jp/en/downloads


* -
Jest to cały katalog zbioru ksiąg kalwińskich dystryktu białoruskiego. Do I Wojny Światowej przechowywany w Słucku. Podczas wojny przewieziony do
         Wilna, gdzie do 1944r. pozostawał w bibliotece Jednoty Wileńskiej przy Zborze Ewangelickim na ul. Zawalnej 6. Po "wyzwoleniu" cześć zbiorów bibliotecznych
         trafiła do Biblioteki Akademii Nauk, a księgi metrykalne do Archiwum Historycznego.
Cały materiał jest zmikrofilmowany, (poza małymi wyjątkami), a dostępność
         mikrofilmów jest szybsza niż ksiąg, do wglądu po ok. 2 godz. od zamówienia.
 


 Administrator Biblioteki Kresowej                                                                                                                   Copyright  © Waldemar Stankiewicz  2004-23

Data publikacji: 02/11/2007
Aktualizowano: 23/06/2024